راهبردنگاری استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران در بعد فرهنگی اجتماعی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران

2 دانش آموخته دکتری مطالعات انقلاب اسلامی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/ipr.2024.191719

چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری تا کنون به دلیل منطق مقابله با نظام سلطه، آماج تهدیدهای مختلفی از سوی دشمنان خود بوده است.این موضوع مقوله­ی استحکام بخشی ساخت درونی قدرت نظام را به یک اهمیت و ضرورت اساسی تبدیل می کند. لذا پرسش اصلی این است که راهبردها و راهکارهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی در حوزة فرهنگی اجتماعی مبتنی بر وضعیت سنجی صورت پذیرفته در دهه نود شمسی چیست؟ از این رو مقصود پژوهش، وضعیت سنجی استحکام ساخت درونی قدرت نظام در حوزه فرهنگی اجتماعی در بازه زمانی دهه نود شمسی و تدوین راهبردها و راهکارهای استحکام بخشی مبتنی بر یافته های وضعیت سنجی می باشد. نگارندگان با بهره گیری از روش عملیاتی تحلیل گفتمان،ابتدا مؤلفه های فرهنگی اجتماعی سنجش استحکام ساخت درونی قدرت را از بیانات مقام معظم رهبری احصاء نموده و سپس به وضعیت سنجی استحکام ساخت قدرت نظام در بُعد فرهنگی اجتماعی در بازه زمانی دهه نود شمسی پرداخته و در نهایت مبتنی بر روش سوآت، موقعیت نظام را در فضاهای چهارگانه راهبردی تعیین نمودند. یافته ها نشان می دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی، در بعد فرهنگی اجتماعی از یک سو با تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصت ها مواجه بوده و از سوی دیگر از نقاط ضعف بیشتری نیز نسبت به نقاط قوت برخوردار بوده است؛ بر این اساس لازم است راهبردهای تدافعی را تدوین و عملیاتی نماید. بنابراین مبتنی بر مهم ترین نقاط ضعف و تهدید، راهبردهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت در حوزه فرهنگی اجتماعی تدوین و راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق آن ها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategizing to Strengthen the Internal Structure of the Power of the Islamic Republic of Iran In the Socio-Cultural Dimension

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohammadi Alamuti 1
  • Mohammad Taghi Aghaie Mazraeh Shahi 2
  • Ebrahim Hajipoor 3
1 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahid Mahalati Higher Education Complex, Qom, Iran
2 PhD in Islamic Revolution Studies, Faculty of Humanities, Shahid University, Tehran, Iran
3 Doctoral student of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since the beginning of its formation, the Islamic Republic of Iran system has been the target of various threats from its enemies due to the logic of confronting the domination system. Therefore, the main question is, what are the strategies and solutions for strengthening the internal power of the Islamic Republic in the socio-cultural field based on situational assessment in the 1990s? Therefore, the purpose of the research is to measure the strength of the internal structure of the system's power in the cultural and social sphere in the period of the 1990s and formulate strategies and strategies for strengthening based on the findings of the situation. Using the operational method of discourse analysis, the authors first calculated the socio-cultural components of measuring the strength of the internal structure of power from the statements of the Supreme Leader and then analyzed the status of the strength of the system's power structure in the socio-cultural dimension during the nineties and in Finally, based on the SWAT method, they determined the position of the system in the four strategic spaces. The findings show that the system of the Islamic Republic of Iran in this period of time, in the socio-cultural dimension, on the one hand, faced more threats than opportunities, and on the other hand, it had more weaknesses than strengths; Based on this, it is necessary to formulate and implement defensive strategies. Therefore, based on the most important weaknesses and threats, strategies for strengthening the internal construction of power in the cultural and social sphere were formulated and proposed solutions were presented for their realization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic
  • strengthening of the J.A.A. system
  • building J.A.A. power
  • internal construction of the J.A.A. system
دوره 11، شماره 24 - شماره پیاپی 24
پاییز و زمستان
اسفند 1402
صفحه 81-100
  • تاریخ دریافت: 27 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 اسفند 1402