چالش ها و فرصت‌های حکمرانی جدید در نسبت با جمهوری اسلامی (با تأکید بر اقتدار و دموکراسی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر گروه علوم اجتماعی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگ مقاومت، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

10.22034/ipr.2024.446929.2105

چکیده

پژوهش‌های با موضوع «حکمرانی» در فضای دانشی در حال گسترش است اما هنوز این موضوع ادبیات روشنی نیافته است. به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد به برخی وجوه مهم حکمرانی در معنای جدید آن نزدیک شود تا اولاً درک درستی از آنها ایجاد شود و ثانیاً نسبت جمهوری اسلامی ایران را با آن وجوه تاحدی روشن کند. سوال اصلی این پژوهش چنین است: وجوه اساسی حکمرانی جدید در نسبت با نظام جمهوری اسلامی چه چالش‌ها و فرصت‌هایی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند؟ به دلیل وسعت وجوه حکمرانی، این پژوهش تنها نسبت حکمرانی در معنای جدید را با اقتدار و دموکراسی به عنوان دو وجه مهمی که بیشترین تماس را با نظام سیاسی کنونی ایران دارد روشن خواهد کرد تا با حدی از خودآگاهی بتوان از حکمرانی در عرصه حیات سیاسی-اجتماعی بهره جست. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و به کمک اسناد کتابخانه‌ای معتبر و با معرفی سه عقلانیت به عنوان سه سنخ از حکمرانی نشان داده است که حکمرانی در معنای جدید با عقلانیت سوم سازگار است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد حکمرانی مبتنی بر عقلانیت سوم چالش‌ها و فرصت‌هایی چون، سهم بیشتر مردم در تصمیم‌گیری، افزایش بهره‌وری در اجرای سیاست‌ها، افزایش مشروعیت اجتماعی-سیاسی، عدم توجه به تهدید‌های حوزه فرهنگ و ارزش‌های ثابت دینی، محدودیت شدید در سیاست‌گذاری ناظر به ارزش‌های متعالی را ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges and opportunities of new governance in relation to the Islamic Republic (with an emphasis on authority and democracy)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Maleki Boroujeni
Researcher of Social Sciences, Research Institute of Social Studies and Culture of Resistance, Imam Sadiq Research Institute of Islamic Sciences , Qom, Iran
چکیده [English]

Researches on the subject of "governance" are expanding in the scientific space, but this subject has not yet found a clear literature. For this reason, this research tries to approach some important aspects of governance in its new meaning, so as to firstly create a correct understanding of them, and secondly, to clarify the relationship of the Islamic Republic of Iran with those aspects to some extent. The main question of this research is as follows: What challenges and opportunities do the fundamental features of the new governance create for the Islamic Republic system? Due to the scope of the aspects of governance, this research will only clarify the relationship of governance in the new sense with authority and democracy as two important aspects that have the most contact with the current political system of Iran, so that with a degree of self-awareness, we can understand governance in the field of political and Social life. This research has shown through analytical-descriptive method and with the help of reliable library documents and by introducing three rationalities as three types of governance that governance in the new sense is compatible with the third rationality. The findings of this research show that governance based on the third rationality challenges and opportunities such as greater participation of people in decision-making, increased productivity in the implementation of policies, increased socio-political legitimacy, lack of attention to Threats in the field of culture and fixed religious values create a severe limitation in policy-making related to transcendental values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • governance
  • authority
  • democracy
  • rationality. religious rationality
  • Communicative rationality
دوره 11، شماره 24 - شماره پیاپی 24
پاییز و زمستان
اسفند 1402
صفحه 161-180
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1403