بررسی رابطۀ معنادار سیاست‌ گذاری فرهنگی،حفظ نظام سیاسی و امام خمینی بر پایۀ نظریۀ لاکاتوش

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌‌شناسی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 دانشجوی دکتری سیاست‌‌گذاری فرهنگی پژوهشکدۀ‌ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

سیاست‌گذاری فرهنگی و اجرای آن، همواره راهی بوده است تا نظام‌‌های سیاسی آرمان‌ و آرزوهای خود را در قالب دستورالعمل‌های اجرایی به کنشگران اجتماعی منتقل سازند (تاریخچه)؛ اما پژوهشگران از بررسی روشمند علمی ابعاد اجرایی تأثیر سیاست بر فرهنگ، غفلت ورزیده‌‌اند (پیشینه). دراین‌‌میان، تحلیل آثار سیاست‌‌های فرهنگی امام خمینیŠ بر پایۀ روش‌‌شناسی لاکاتوش، ناشناخته باقی مانده است (مسئله). ازاین‌‌رو، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان انطباق روش‌‌شناسی لاکاتوش بر سیاست‌‌های فرهنگی امام خمینیŠ را نشان داد؟ و البته، حاصل این انطباق چیست؟ (سئوال) گمان این مقاله آن است که الگوی لاکاتوش پاسخی روشن به این پرسش می دهد (فرضیه). این نوشتار می‌کوشد با کاربست الگوی لاکاتوش، به تبیین انطباق نظریه لاکاتوش (روش)
و آثار امام خمینیŠ پردازد (هدف). نتیجۀ به دست آمده این است که هستۀ اصلی اندیشۀ سیاسی امام خمینیŠ دارای قابلیت تطبیق با پژوهش‌‌های فلسفی معاصر است و حتی می‌توان جمهوری اسلامی را نیز به‌‌منزلۀ یک پروژۀ‌ تحقیقاتی در نظر گرفت که به‌‌شرط تعامل با نظریه‌‌های دیگر و افزودن بر غنای معرفتی و متافیزیکی خود، می‌تواند به حفظ و استمرار خود بیش‌‌ازپیش کمک کند (یافته).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Significant Relationship among Cultural Policy-Making, Protecting the Political System, and Imam Khomeini (R.A.) Based on the Theory of Lakatos

نویسندگان [English]

  • Reza Samim 1
  • Alireza Mohammadi 2
1 Professor of Sociology, Cultural and Social Studies Research Institute
2 PhD Student in Cultural Policy Making, Cultural and Social Studies Research Institute
چکیده [English]

Cultural policy-making and its implementation has always been a way for political systems to transmit their ideals and wishes to social agents in the form of executive instructions (History); however, researchers have ignored scientific investigation of the executive dimensions of the effect of politics on culture. (Background) Here, analysis of the effects of Imam Khomeini's cultural policies on the basis of the methodology of Lakatos has remained unknown. (Problem) Therefore, the following questions are raised: how can the compatibility of the methodology of Lakatos on the cultural policies be shown? And of course, what is the result of this compatibility? (Question) The present article assumes that the pattern of Lakatos provides a clear answer to this question. (Hypothesis) The present paper seeks to explain the compatibility of the method of Lakatos (Methodology) and the works of Imam Khomeini (R.A.) using the pattern of Lakatos. (Objective) The finding is that: the core of Imam Khomeini's political thought has the capability of compatibility with contemporary philosophical investigations and even, the Islamic republic can be regarded as a research project that can protect itself more than ever in addition to its epistemological and metaphysical richness provided that it interacts with other theories (Finding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini (R.A.)
  • Lakatos
  • Cultural Policy-Making
  • political system
  • Core
  • and Heuristic Rules
ابراهیم‌‌‌آبادی، حسین (1393). سیاست‌گذاری فرهنگی آموزش عالی، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
پایا، علی (1395). فلسفۀ تحلیلی از منظر عقلانیت نقّاد، تهران، طرح نقد.
حقیقت، سیدصادق (1377). مشروعیت و جمهوریت در اندیشۀ سیاسی شیعه، تهران، سازمان مدارک انقلاب اسلامی.
خامنه‌‌‌ای، سیدعلی (1390). دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی (23/3/1390).
خمینی، روح‌‌‌الله (1378). صحیفۀ امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ.
ـــــــــــــــــ (1382). شرح جنود عقل و جهل، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ.
ـــــــــــــــــ (1327). کشف اسرار، کتابفروشی علمیه اسلامیه.
دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی (1392)، نقشۀ‌ جامع مهندسی فرهنگی کشور.
شیخ‌‌‌رضایی و کرباسی‌زاده (1391). آشنایی با فلسفۀ علم، تهران، هرمس.
فاضلی و قلیچ (1392). نگرشی به سیاست فرهنگی، تهران، تیسا.
فوزی، یحیی(1388)، اندیشۀ سیاسی امام خمینی، قم، دفتر نشر معارف.
محمدی، علیرضا (1390)، حفظ نظام و حدود آن در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، پایان نامۀ مقطع کارشناسی ارشد، پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی.