خاورمیانه اسلامی؛ محور سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 . کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

آمریکا از جنگ جهانی دوم عملاً گام در عرصة سلطه‌گرایی جهان گذاشت، اما در این دوران (جنگ سرد) سیاست خارجی خود را بر اروپا استوار ساخت موضوعی که کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است، از این رو، چرایی رویکرد آن به خاورمیانة اسلامی پس از حادثة یازدهم سپتامبر2001 م. به مسئله‌ای تبدیل شد که مقالة حاضر در پی کاویدن آن بر اساس اسناد امنیت ملی آمریکا است! در نوشتار پیش رو با این پرسش روبرو هستیم: علل اصلی محوریت خاورمیانة اسلامی در سیاست خارجی آمریکا با تأکید بر شباهت و تفاوت راهبردهای بوش و اوباما چیست؟(سؤال)به نظر می‌رسد که پاسخ آن را باید ناشی از تغییر ساختار نظام بین‌الملل و دگرگونی در راهبردهای کلان آن کشور دانست. (فرضیه) در این مقاله برآنیم تا با درک علل اصلی توجه سیاست خارجی آمریکا به منطقه، تصویری جدید از سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانة اسلامی بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌های راهبردهای امنیت ملی بوش و اوباما عرضه  کنیم. (هدف) نیل به این هدف به شیوة مقایسه‌ای و تحلیلی میسر شده است. (روش) از دستاوردهای مقاله پی‌بردن به شباهت راهبردهای امنیت ملی بوش و اوباما در عناصری چون برتری‌جویی، تلاش برای تبدیل‌شدن به قدرتی هژمون و تلاش ناموفق در بهره‌گیری از قدرت هوشمند، و کشف تفاوت‌های آنها در تعیین تهدیدهای اعلامی و نیز در یک‌جانبه‌گرایی بوش و چند جانبه‌گرایی اوباما است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Middle East; America's Foreign Policy Focus during the Last Two Decades

نویسندگان [English]

  • Mashallah Heidarpour 1
  • Mohammadmehdi Azar Najafabadi 2
1 PhD in International Relations and Assistant Professor for the Political Science Faculty of Islamic Azad University, Qom Branch
2 Master’s in Political Sciences from the Political Science Faculty of Islamic Azad University
چکیده [English]

Since World War II, America has practically stepped into the path of the world’s authoritarianism, however, during this period (Cold War) America based its foreign policy on Europe which is not investigated in detail. Ergo, the reason for its approach towards the Islamic Middle East, after the event of September 11, 2001, turned into a matter that the present paper has attempted to explore it on the basis of evidence derived from America’s National Security!
Thus, in this article we are faced with the following question: what are the primary reasons for the Islamic Middle East focus in America’s foreign policy by emphasizing on the strategy similarities and differences of Bush and Obama?(Question) It seems that the answer to this question should be considered due to the change and transformation of the international system’s structure of this country’s major strategies.(Hypothesis) In this paper, through understanding the primary reasons for the focus of America’s foreign policy towards this region, we attempt to offer a new image of America’s foreign policies for the Islamic Middle East based on the similarities and differences between the national security strategies of Bush and Obama.(Objective) Reaching this objective has become possible through using the comparative and analytical method.(Methodology) Achievements made in this article are: discovering the similarity of national security strategies of Bush and Obama in elements such as supremacy, effort to become hegemonic power and failed attempt to utilize the intelligent power and discovering their differences in determining declared threats and also in Bush’s unilateralism and Obama’s multilateralism.(Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Islamic Middle East
  • National Security Strategy
  • Foreign Policy
  • September Eleventh
الف. منابع استفاده شده
حسینی، حسن (1383). طرح خاورمیانه بزرگتر(القاعده و قاعده در راهبرد امنیت ملی آمریکا)، تهران، موسسه ابرار معاصر.
سخنرانی مقام معظم رهبری در 17/5/1375؛ 9/12/1388؛ 14/6/1392 و 26/6/1392