استعاره صراط و سکولاریسم در اندیشه سیاسی سید قطب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چگونه سید قطب، به‌منزلة یکی از متفکران برجستة اهل سنت و از پرچم‌داران بیداری در جهان اسلام، که اثر فراوان و ماندگاری بر اندیشمندان و نیز جنبش‌های جهان اسلام داشته‌است، بر مبنای استعارة صراط، در دو موقعیت تولید محتوا و تولید تعبیر بیانی، به تحلیل و نقد سکولاریسم پرداخته‌است (سؤال). از نظر سید قطب، جهان غرب، که اثری انکارناپذیر بر دیگر مناطق دنیا دارد، و نیز جهان اسلام با بحران ناشی از سکولاریسم مواجه‌اند (فرضیه). در مقالة حاضر، اثبات این فرضیه را از طریق تحلیل محتوا و شیوة تفسیری پی گرفته (روش) و در پی نشان دادن نیروی نجات‌بخش اسلام برای رهایی از بحران سکولاریسم بوده‌ایم (هدف). اثبات نقش بی‌بدیل اسلام و خیزش اسلامی در ترسیم آیندة جهان از نتایجی است که در این مقاله بدان دست یافته‌ایم (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Path (Sirāt) Metaphor and Secularism in Sayyid Qutb's Political Thought

نویسنده [English]

  • Ebrahim Barzegar
Professor of Political Science Department, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

The present article tries to answer this question: How Sayyid Qutb, as a distinguished Sunni thinker and one of the pioneers of awakening in the Islam world, who had a great and lasting effect on the Islamic movements and thinkers, analyzed and criticized Secularism on the basis of Path (Sirāt) metaphor in two circumstances of producing content and rhetorical interpretation? (Question) From Sayyid Qutb's point of view, western world, which has an undeniable effect on other parts of the world, and also Islam world face a crisis resulting from Secularism (Hypothesis). In the present article, we have tried to prove this hypothesis through content analysis and interpretation method (Method), and to show the saving power of Islam for getting rid of Secularism crisis. Proving the unique role of Islam and Islamic Rise in sketching the future of the world is one of the results which we achieved in this article (Findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayyid Qutb
  • secularism
  • Path (Sirāt) Metaphor
  • Political Thought
  • Sunnis
قرآن کریم.
سید قطب (1365). عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمة سیدهادی خسروشاهی و محمدعلی گرامی، قم، فردوس.
ـــــــــ (1982 الف). فی‏ظلال القران، قاهره، دارالشروق، 6 ج.
ـــــــــ (1982 ب). معرکهْْ الاسلام والرأسمالیهْْ، قاهره، دارالشروق.
ـــــــــ (1991). التطور والثبات فی حیاهْْ البشریه، قاهره، دارالشروق.
ـــــــــ (1992). المستقبل لهذا الدین، قاهره، دارالشروق.
ـــــــــ (1994). معالم فی الطریق، قاهره، دارالشروق.
ـــــــــ (1995). العدالهْْ الاجتماعیهْْ فی الاسلام، قاهره، دارالشروق.
ـــــــــ (1996). هذا الدین، قاهره، دارالشروق.
ـــــــــ (1997). شبهات حول الاسلام، قاهره، دارالشروق.
ـــــــــ (1999). الاسلام ومشکلات الحضارهْْ، قاهره، دارالشروق.
عروهْْ، احمد (1981). الاسلام علی مفترق الطریق، الجزایر، الشرکهْْ الوطنیهْْ للنشر والتوزیع.
الندوی، ابوالحسن (1984). ماذاخسر العالم بانحطاط المسلمین، بیروت، دارالکتاب العربی.