شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ سیاسی آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشۀ سیاسی اسلام دانشگاه مازندران

چکیده

حکمرانی خوب  ازجمله نظریاتی است که به‌سرعت کانون توجه کشورهای پیشرفته و درحال توسعه جهان قرار گرفته است (تاریخچه)، موضوعی که انطباق آن با اندیشۀ سیاسی اندیشمندان شیعی بررسی نشده است (پیشینه)؛ بنابراین، شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ آیت‌الله جوادی آملی نیز، مبهم باقی مانده است (مسئله). ازاین‌رو، با این پرسش که شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ سیاسی جوادی آملی چیست؟ (سؤال) مواجهیم. به اعتقاد نویسندگان، اندیشۀ سیاسی آیت‌الله جوادی آملی از ظرفیت دینی-شیعی پرداختن به نظریات روز سیاسی، برخوردار است (فرضیه). این پژوهش به شیوۀ توصیف- تحلیل (روش) درصدد دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب دینی (بومی)  از نگاه آیت‌الله جوادی آملی است (هدف). امکان بومی‌سازی  شاخص‌های حکمرانی خوب براساس آموزه‌های دینی بر پایۀ آرای سیاسی آیت‌الله جوادی آملی و ترمیم مدل غربی آن، از نتایج مقالۀ پیش‌روست؛ به‌بیان‌دیگر، با اعتقاد به اینکه نظریات ایشان از موضعی درون‌دینی و ذیل گفتمان ولایت فقیه مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که مؤلفه‌های  حکمرانی خوب به زبانی متفاوت و در قالب واژگان اسلامی همچون مشورت، امربه‌‌معروف، نهی‌ازمنکر و... در اندیشۀ سیاسی ایشان نمود بارزی دارد (یافته).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria of Good Governance in the Political Thought of Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • Morteza Alavian 1
  • Mohammad Zarepour 2
1 Assistant professor of Political Science Department, Mazandaran University
2 . MA Student in Political Thought of Islam, University of Mazandaran
چکیده [English]

Good governance is among the theories which has rapidly gained the attention of developed and developing countries, (History) an issues whose compliance with the political thought of Shiite thinkers has not been investigated! (Background) Therefore, the criteria of good governance in the thought of Ayatollah Javadi Amoli has remained vague! (Problem) Thus, we face the following question: What are the criteria of good governance in the political thought of Javadi Amoli? (Question) The authors believe that the thought of Ayatollah Javadi Amoli enjoys the religious-Shiite capacity in dealing with contemporary political theories. (Hypothesis) The present research, using descriptive-analytical method (Methodology), seeks to achieve the criteria of religious (native) good governance from the viewpoint of Ayatollah Javadi Amoli. (Objective) The possibility of indigenizing the criteria of good governance based on religious teachings on the basis of political ideas of Ayatollah Javadi Amoli and modifying its western model are among the results of the present article; in other words, by believing that his ideas are raised from an inner-religious stance and under the discourse of Wilayat al-Faqih shows that the components of good governance have significant manifestations in a different language and in the form of Islamic terms like consultation, enjoining the good, forbidding the evil and the like in his political thought. (Finding)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Javadi Amoli
  • Political Thought
  • Paradigm
  • and Islam
جوادی آملی، عبدالله، (1387الف). نسبت دین و دنیا، محقق علیرضا روغنی، قم، اسرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ، (1387ب). تفسیر تسنیم، محقق سعید بندعلی، قم، اسرا، ج 11.
ــــــــــــــــــــــــــــــ، (1388هـ). زن در آینه جمال و جلال، محقق محمود لطیفی، قم، اسرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ، (1388و). شمیم ولایت، محقق سید محمود صادقی، قم، اسرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ، (1388ز). اسلام و محیط زیست، محقق عباس رحیمیان، قم: نشر اسرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ، (1389د). جامعه در قرآن، محقق مصطفی خلیلی، قم، اسرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ، (1389هـ). دنیا‌شناسی و دنیاگرایی در نهج البلاغه، محقق مصطفی خلیلی، قم، اسرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ، (1389و). ولایت فقیه، محقق محمد محرابی، قم، اسرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ، (1392). مفاتیح الحیوه، محقق محمدحسین فلاح‌زاده، قم، اسرا.
مبارک، اصغر و  زیبا آذر پیوند (1388). «نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از نظر اسلام»، فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، ش 36، ص 179-208.
Jamshidi, Mohammad Hossain and Safari, Maryam (2016),’principles of good governace in the charter of malik al-ashtar’, International Journal of Humanities and Cultural studies, pp: 638-659.
Hashem, Mazen (2007), Islamic roots of good governace, arabinsight, vol.1, no.1, pp: 63. 72.
Mauro, paolo (1995),”corruption and growth”, Quarterly Journal of Economics, vol 110, no.3, pp: 681. 712.
Kaufmann, Kraay and Mastruzzi (2010), “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”, www.govindicators.org