جایگاه عدالت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و الگوی لیبرالی توسعه با تأکید بر آراء امام خامنه‌ای مدظله

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

عدالت همواره مورد توجه جدی بشر قرار داشته است (تاریخچه)، اما بیشتر در عالم نظر، نه در دنیای عمل و به‌صورت کلی، نه به شکل مقایسه‌ای و تنها در سطوح خرد، آن را جست‌وجو کرده است (پیشینه)؛ ازاین‌رو، نباید تعجب کرد که مقایسه‌ای از عدالت در نگاه لیبرالی و اسلامی بر پایه نگاه امام خامنه‌ایa در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، در دسترس نباشد(مسئله)، بنابراین،نوشتار پیش رو  در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال است:«عدالت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و الگوهای لیبرالی توسعه و در قالب آراء آیت‌الله خامنه‌ایa از چه جایگاه و تفاوت‌هایی برخوردار است؟»(سؤال). از دیدگاه ما،این تفاوت‌ها، ماهوی و در ابعاد هستی، معرفت و روش‌شناسانه قابل تحلیل است(فرضیه). نویسندگان این مقاله می‌کوشند تا با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی و با استنباط از منابع معتبر اسلامی و بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ایa(روش) به تمایزات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با الگوهای لیبرالی توسعه در مقولۀ عدالت دست یابند(هدف). در الگوهای لیبرالی، توجه به حیات دنیوی، موجب نادیده‌گرفتن نقش عدالت در توسعه می‌شود، عدالت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و در قالب آراء آیت‌الله خامنه‌ایa به معنای پرهیز از تبعیض است و پیشرفت مبتنی بر عدالت، زمینه‌ساز دستیابی به حیات طیبه تلقی می‌گردد(یافته).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Justice in the Islamic-Iranian Pattern of Progress and the Liberal Pattern of Development with Emphasis on the Ideas of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Masoud Jafarinezhad 1
  • Shuaib Bahman 2
1 Assistant Professor of Political Science, Islamic Azad University, Shahreza Branch
2 PhD student of political science, Islamic Azad University, Shahreza Branch
چکیده [English]

Justice has always been given considerable attention by man, (History) however, he has investigated this issue more in the realm of theory not in the world of action and generally, not comparatively and only in micro level! (Background) Therefore, it is not surprising that a comparison of justice in the liberal and Islamic viewpoints based on the viewpoint of Ayatollah Khamenei in the Islamic-Iranian pattern of progress is not available! (Problem) Thus, the present article seeks to answer the following question: What are the positions and differences of justice in the Islamic-Iranian pattern of progress and the liberal patterns of development and in the form of the ideas of Ayatollah Khamenei? (Question) From our viewpoint, these differences are substantial and can be analyzed in nature, knowledge and methodological dimensions. (Hypothesis) The present article tries to identify the differences between the Islamic-Iranian pattern of progress and the liberal patterns of development regarding the issue of justice (Objective) by using descriptive, analytical, and comparative methods and by referring to reliable Islamic sources and the words of Ayatollah Khamenei. (Methodology) In liberal patterns, attention to worldly life results in ignoring the role of justice in development, justice in the Islamic-Iranian pattern of progress and in the form of the ideas of Ayatollah Khamenei means avoiding discrimination, and progress based on justice is regarded as laying the ground for reaching the pure life. (Finding)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Progress
  • pattern
  • Liberalism
  • Islam
  • Development
  • and Ayatollah Khamenei
قرآن‌کریم.
تبیین عددی ـ تاریخی کلیدواژه «عدالت» در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(1395). پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای – مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
حسینی خامنه‌ای، سیدعلی(1379). بیانات 14 اردیبهشت، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1383). بیانات.25 مرداد، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1385). بیانات 17 آبان، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1387). بیانات 2 شهریور، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1387). بیانات 7 مهر، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1388). بیانات 1 فروردین، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1389). بیانات 10 آذر، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1390). بیانات 8 فروردین، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1391). بیانات 22 مهر، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1391). بیانات 27 اردیبهشت، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــــ (1392). بیانات 6 شهریور، دسترسی در: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای - مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
سبحانی، حسن(1393). اسلام و اقتصاد، تهران، دانشگاه تهران.
راش، مایکل(1383). جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
Arblaster, Anthony (2015). The Rise and Decline of Western Liberalism, Publisher: Oxford.
Bader. Ralf M. (2013), Robert Nozick, London: Bloomsbury Academic.
Barry. Norman P. (2015). Hayek’s Theory of Justice, Hamburg , Springer International Publishing AG. Part of Springer Nature.
Follesdal. Andreas (2005). Real world justice: grounds, principles, human rights, and social institutions, Dordrecht: Springer.
Hoogvelt, Ankie M. M. (1982). The third world in global development, London, Publisher: Macmillan.
Lister. Andrew(2011). The ‘Mirage’ of Social Justice: Hayek Against (and For) Rawls, University of Oxford, CSSJ Working Papers Series.
Luik, John C (1998). “Humanism”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edward Craig (ed), London, Publisher: Routledge, Vol. 4.
Rawls. John (2005). Political Liberalism, New York: Columbia University Press.
Sandel. Michael (2012). Liberalism and the Limits of Justice, New York: Cambridge University Press.
Schapiro, Jacob Salwyn (2012). Liberalism: its meaning and history, Publisher: Van Nostrand.
Sorensen, David G (2015). A Liberal World Order in Crisis: Choosing between Imposition and Restraint, New York, Cornell University Press.
Vincent, Andrew (2009). Modern political ideologies, Publisher: Wiley-Blackwell.
Walters, Nicolas (2016). Humanism – What's in the Word, London, Publisher: Rationalist Press Association.
Гавров, Сергей Назипович(2012). Модернизация, Социокультурная антропология: история, теория, методология. Энциклопедический словарь, Москва, Академический проект : Константа.
Малков А. С., Божевольнов Ю. В., Халтурина Д. А., Коротаев А. В.(2015), К системному анализу мировой динамики: взаимодействие центра и периферии Мир-Системы // Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики, Москва, ЛИБРОКОМ.
Сошникова, Татьяна Александровна(2017). Социальная справедливость и гуманизм в современном государстве и праве, Москва, Издательство Московского гуманитарного университета.