هندسۀ نفوذ سیاسی و تأثیر تهدیدهای آن بر امنیت ملی؛ با تأکید بر رهنمودهای رهبری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد

چکیده

نفوذ، پدیدۀ تازه‌ای نیست و مطالعه دربارۀ آن، قدمت طولانی ندارد (تاریخچه)! پس از انقلاب اسلامی، به‌رغم مواجه‌بودن دستگاه‌ها با آن، به مطالعۀ جامع نفوذ، توجه همه‌جانبه نشده و تنها به ابعاد امنیتی آن پرداخته شده است (پیشینه). هشدارهای فراوان رهبر معظم انقلابa درمورد نفوذ، محقق را بر آن داشته است که به چرایی این تأکیدات، مخاطب این تأکیدات و چگونگی اثرگذاری این امر توجه کند (مسئله). ازاین‌رو، سؤال اصلی تحقیق پیش‌رو، این است که هندسۀ نفوذ سیاسی در کلام رهبری چگونه ترسیم شده است(سؤال)؟ طبق تعاریف موسعی که از امنیت ملی صورت گرفته، لازم است پدیدۀ نفوذ را با نگاه به آن مورد توجه قرار دهیم (فرضیه). نگارندگان به‌دلیل نوپایی بحث نفوذ، بیشتر در پی تجمیع مدلول سخنان رهبری در طی سالیان گذشته بوده (هدف) و تحلیل‌های میان‌رشته‌ای و تخصصی مبتنی بر دسته‌بندی ارائه‌شده از مجموع سخنان رهبری در این تحقیق را به محققان دیگر واگذارده‌اند (روش). در خلال مطالعۀ سخنان رهبری در این تحقیق، این نکته به دست می‌آید که نفوذ، پدیده‌ای همه‌جانبه به‌لحاظ روش و مخاطب، متناسب با نقاط ضعف، زایل‌کنندۀ نقاط قوت است و راه شناخت نفوذ و اشخاص و طیف‌های مورد نفوذ واقع‌شده، تمسک به سنجش تقویت یا تضعیف عناصر انقلابی، مُعّد قوت در امنیت ملی است (یافته).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Geometry of Political Infiltration and the Effects of its Threats on National Security; By Emphasis of the Guidelines of the Leader

نویسندگان [English]

  • Morteza Tavakkoli Mohammadi 1
  • morteza motaharifard 2
1 PhD in Shiite Studies, University of Religions and Denominations, Qom
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Ayatollah Haeri University, Meybod
چکیده [English]

Infiltration is not a new phenomenon and its investigation does not have a long history (History)! After the Islamic Revolution, despite encountering it, infiltration is not comprehensively studies and has not been given a holistic attention and only its security dimensions have been dealt with (Background). Warnings of the Supreme Leader regarding infiltration made the researcher to pay attention to reasons of these warnings, their audiences and how they affect other issues (Problem). Therefore, the main question of the present research is: How the geometry of political infiltration can be drawn in the words of the Supreme Leader (Question)? According to the definitions presented for national security, it is necessary to consider the phenomenon of infiltration by looking at the specific issue (Hypothesis). The authors mostly sought to collect the reference of the words of the Leader in the past because of the novelty of the issue of infiltration (Objective) and inter-disciplinary and technical analyses based on the present categorizations presented from the words of the Supreme Leader are left for other researchers (Methodology). By studying the words of the Leader in the present research, it is understood that infiltration is a comprehensive phenomenon with regard to its method and audience, and along with weak points, it destroys positive points and the way of recognizing infiltration and infiltrated people and groups is resorting to assessing the enforcement or weakening the revolutionary elements and this will strengthen national security (Finding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infiltration
  • Imam Khomeini
  • The Supreme Leader
  • Islamic Government
  • National Security and Threats
قرآن‌کریم
آقابخشی، علی (1379). فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.
ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید (بی‌تا). شرح نهج‌البلاغه، قم، مکتبه آیت‌الله المرعشی النجفی.
ابن شعبه حرانى، حسن بن على (1404). تحف‌العقول‏، ترجمۀ علی‌اکبر غفارى، قم، جامعۀ مدرسین.
اصفهانی، ابوالفرج (۱۳۶۸). مقاتل ‌الطالبیین، به‌کوشش احمد ‌صقر، قاهره، دارالکتب‌المصریه.
موسوی خمینی، سیدروح الله (بهار 1372). کلمات قصار، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‚.
ــــــــــــــــــ . (1385). صحیفۀ امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‚.
احمدیان، علی‌اکبر (1394). «نظریه نفوذ؛ تبیین ماهیت انواع نفوذ و رابطۀ آن‌ها با دستگاه چهار طیفی تهدید (با بهره‌گیری  ازدیدگاه‌ها و بیانات امام خامنه‌ایa»، فصلنامۀ آفاق امنیت، سال هشتم، شمارۀ 28، صص35-68.
اﻓﺘﺨﺎری، اﺻﻐﺮ (1385). ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎفی ﺗﻬﺪﻳـﺪ، تهران، داﻧﺸـﻜﺪۀ و ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪۀ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪهی و ﺳـﺘﺎد و ﻋﻠـﻮم دفاعی.
باقری، سیامک (1388). چیستی تهدید نرم، مجموعه مقالات همایش امنیت نرم (امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران)، تهران، دانشکده امام هادی†.
برزگر، محمدعلی (1382). اخلاق و سیاست  ازدیدگاه امیر‌المومنین† (پایان‌نامۀ تحصیلی کارشناسی ارشد)، قم، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی.
بهزادی، حمید (1369). اصول روابط بین‏الملل و سیاست خارجی، تهران، دهخدا.
تمیمی آمدی، عبدالواحدبن‌محمد (1378). غررالحکم و دررالحکم، ترجمۀ محمدعلی انصاری قمی، مهر آیین.
حکیمی، اخوان (1380). ترجمۀ الحیاه، ترجمۀ احمدآرام، تهران، دفترنشرفرهنگ اسلامی.
حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۷۸). ح‍دی‍ث‌ ولای‍ت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری، ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ و ت‍دوی‍ن‌ دف‍ت‍ر م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌، ت‍ه‍ران، س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل.‌‏
دهخدا، علی‌اکبر (1385). فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسه لغت‌نامۀ دهخدا.
سبحانی، جعفر (1387). فروغ ولایت، ترجمۀ حسین اختر رضوی، قم، مجمع جهانی اهل بیت‰.
سیدالرضی، محمد بن حسین (1414). نهج البلاغة(للصبحی صالح)، قم، دارالحدیث‏.
شهیدی، سیدجعفر (۱۳۹۰).تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
قلی‌پورآذر، علی سعادت (1393). «بررسی نشانگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، فصلنامۀ مجلس و راهبرد، سال 21، ش 78، ص 149-175.
قوام، سیدعبدالعلی (1389). اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت).
کلینى، محمد بن یعقوب‏ (1407). الکافی، تصحیح على‌اکبر غفارى و محمد آخوندى، تهران،‌دار الکتب الإسلامیة، ج2 و5.
گروه مطالعاتی امنیت ملی (1387).تهدیدها قدرت ملی، شاخص‌ها و ابعاد، تهران،  دانشگاه عالی دفاع ملی.
لیثى واسطى، على بن محمد (1376). عیون‌الحکم و المواعظ(للیثی)، تصحیح حسین حسنى بیرجندى، قم، ‌دار الحدیث.‏
مجلسی، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ (1404). بحارالأنوار، بیروت، مؤسسۀ الوفاء، ج 75.
محمدی ری شهری، محمد (1375). میزان الحکمه، قم،‌دار الحدیث، ج 2.
مصباح یزدی، محمدتقی  (1391). پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی€.
مظلوم، علی (بهار 1388). «امنیت و امنیت ملی»، مجلۀ حصون، پژوهشکدۀ تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ش 19، ص 183-204.
ملکی، حسن  (1386). «مهندسی فرهنگی از طریق آموزش‌های رسمی»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی بخش مفهوم‌شناسی و ابعاد مهندسی فرهنگی، تهران،  ادارۀ کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی.
نورى، حسین بن محمد تقى ‏(1381). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل‌البیت‰.
واعظی، حسن  (1381). ایران  و امریکا، تهران، سروش.
بیانات رهبری در مناسبت‌های مختلف، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی حفظ و نشر آثار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ایa. 
Lippman, Walter(1943). Us Foreing Policy: Shield of Republic, Boston, Lihle Brown Andco,
Zakaria , fareed(1998). From wealth to power: the unusual Origins of Amricas world Role, Prinseton, prinseton university press.