گسترۀ منافع ملی در دولت اسلامی با تأکید بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره)

چکیده

باورها و اعتقادات مشترک، ظرفیتها و فرصت‎ها و همچنین، محدودیت‌ها و چالش‌ها، عناصر تعیین‌کنندۀ منافع ملی کشورها هستند. باتوجه‌به اینکه منافع ملی از مفاهیم نوپدید در عرصۀ سیاست خارجی دولت‌هاست، این سؤالات مطرح است  که آیا می‌توان در دولت اسلامی از منافع ملی سخن گفت؟ چنانچه پاسخ مثبت است، گسترۀ آن تا کجاست؟ در ترسیم منافع ملی نظام جمهوری اسلامی، چگونه ابعاد فراملی مسئولیت‌های دولت اسلامی، مورد توجه قرار گرفته است؟ با بهره‌گیری از منابع اسلامی و همچنین به‌شیوۀ تحلیلی-‌اجتهادی، به دست آمد که می‌توان، به‌رغم رسالت جهانی و منطقه‌ای دولت اسلامی، از منافع ملی در آن سخن گفت؛ اما منافع ملی با منافع اسلامی و بشری در هم تنیده است و قابل انفکاک نیست. در چنین وضعیتی، منافع ملی دولت اسلامی، محدود به منطقۀ جغرافیایی خاصّ نخواهد گردید و به‌تبع جهانی بودن رسالت دولت اسلامی، منافع ملی نیز گسترۀ جهانی می‌یابد. قانون اساسی و همچنین، بیانات و سیرۀ عملی رهبران نظام جمهوری اسلامی، حاکی‌از آن است که مسئولیت‌های فراملی دولت اسلامی، در ترسیم منافع ملی جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار گرفته و مصالح بشری و اسلامی، جزء لاینفک منافع ملی نظام جمهوری اسلامی قلمداد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scope of National Interests in the Islamic Government by Emphasis on the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • ghasem shaban nia
assistant professor, IKI
چکیده [English]

Common beliefs, capabilities, opportunities, as well as limitations and challenges are the determining factors of the national interests of all countries. Regarding the fact that national interests are among the new concepts in the realm of foreign policy, the following question is raised: Can national interests be talked about in the Islamic government? If the answer is yes, what is its scope? How are the supranational dimensions of the responsibilities of the Islamic government considered in determining the national interests of the Islamic Republic of Iran? Using Islamic sources and analytical-Ijtihadi method, it was concluded that national interests can be talked about despite the global and regional mission of the Islamic government; however, national interests and Islamic and human interests are intertwined and cannot be separated. In such a condition, the national interests of the Islamic government are not restricted to a specific geographical region and they will gain global scope as the result of the global mission of the Islamic government. The Constitution and also the speeches and the practical conduct of the leaders of the Islamic Republic show that the supranational responsibilities of the Islamic government are considered in determining the national interests of the Islamic Republic and Islamic and human interests are regarded as the inseparable parts of the national interests of the Islamic Republic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Interests
  • Human Interests
  • Islamic Interests
  • Islamic Government
  • and The Islamic Republic