فرایند دولت‌سازی نبوی در نخستین سورۀ مدنی بقره براساس تفسیر تنزیلی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

ابهام در فرایند دولت‌سازی نبویr، مسئلۀ اصلی این مقاله است. بنابراین، چگونگی فرایند دولت‌سازی نبویr، پرسش اصلی آن است. گمان ما آن است: سورۀ بقره، به‌مثابۀ اولین سورۀ مدنی، می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد. اهمیت این سوره، به‌دلیل اولویت‌بندی و ارائۀ تدریجی مسائل مهم در فرایند دولت‌سازی در سال‌های آغازین تأسیس دولت نبویr است؛ زیرا سورۀ بقره، به‎عنوان اولین سورۀ مدنی، نقش مهمی در فرایند تأسیس دولت اسلامی پیامبرr دارد.غرض ما را از ارائۀ فرایند دولت‌سازی نبویr، به‌منظور کاربست آن در دولت‌های تأسیسی جدید اسلامی است. برای رفع ابهام و پاسخ به این پرسش، از چهارچوب تفسیر تنزیلی موضوعی که مبتنی بر تفسیر براساس سیر نزول آیات قرآن است، بهره گرفته‌ایم. براساس مطالعه صورت‌گرفته، یافته‌های تحقیق برای فرایند دولت‌سازی نبوی در سورۀ بقره عبارت‌اند از: تبیین شاخصه‌‌های جامعۀ نوبنیاد مؤمنان، چگونگی رویارویی با گفتمان معارض نفاق و یهود به‎عنوان اپوزیسیون داخلی، نماد‌سازی دولت نبویr براساس تغییر قبله از بیت‌المقدس به مسجدالحرام در تمایز با یهود، تأکید بر امت وسط به‎عنوان نماد امت‌سازی، تبیین قانون دولت اسلامی و تشریع پاره‌ای از قوانین و بیان احکام جهاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of the Prophet (PBUH)'s Establishment of Government in the First Medinan Surah (Al-Baqarah) of the Quran Based on Tanzili (Revelatory) Interpretation

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Behrouzilak 1
  • Mohamad Reza Ranjbar 2
1 Qom, Associate Professor of Political Science, Baqir al-Oloum University )Corresponding Author), behroozlak@gmail.com
2 Assistance Professor of Islamic Teachings Group, Payam Noor University, mrranjbar6@gmail.com. Received
چکیده [English]

Ambiguity in the process of the Prophet (PBUH)'s establishment of government is the main issue of the present article. Therefore, how the Prophet (PBUH) established government is the main question of this paper. It is assumed that Surah al-Baqarah, as the first Medinan Surah, can present the answer to this question. The importance of this Surah resides in categorizing and gradual presentation of important issues in the process of establishing the government in the early years of the Prophet (PBUH)'s establishment of government; since Surah al-Baqarah, as the first Medinan Surah, enjoys an important role in the process of the Prophet (PBUH)'s establishment of the Islamic government. The present article's aim from presenting the process of the Prophet (PBUH)'s establishment of government is applying it in new Islamic governments. The framework of Tanzili-thematic interpretation which is based on interpretation on the basis of the revelation of the verses of the Quran was used in order to remove ambiguities and answer the question. Based on the studies conducted, the findings of the research regarding the Prophet (PBUH)'s establishment of government in Surah al-Baqarah include: explaining the criteria of the newly-established society of the believers, how to confront the opposing discourse of hypocrites and Jews  as internal opposition, symbols of the Prophet (PBUH)'s government based on the change in Qublah from Bayt al-Mughaddas (Masjid al-Aqsa) to Masjid al-Haram (The Great Mosque of Mecca) to be different from Jews, emphasizing on the middle nation as the symbol of establishing the nation, explaining the law of the Islamic government, and legislating some rules and mentioning the injunctions of Jihad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Surah al-Baqarah
  • The Prophet (PBUH)'s Government
  • Establishing the Government
  • and Tanzili (Revelatory) Interpretation