نویسنده = سید محمد علی ایازی
بازشناسی مذاکرۀ سیاسی امام حسن (ع)؛ اصول گفتمان صلح

دوره 8، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 118-141

محمد قاسمی شوب؛ محمد رضا شاهرودی؛ سید محمد علی ایازی