نویسنده = محمدهادی حیدریان
تعداد مقالات: 1
1. رفتارشناسی سیاسی منافقان در آرای مفسران معاصر (تفاسیر المیزان، نمونه، تسنیم، پرتوی از قرآن)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 228-249

سید سعید حسینی؛ ابراهیم برزگر؛ محمدهادی حیدریان