کلیدواژه‌ها = اندیشۀ سیاسی و اندیشۀ عرفانی
واکاوی وجوه تعاملی عرفان و سیاست در اندیشه‌های نجم‌الدین رازی

دوره 4، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 85-107

علی شیرخانی؛ جعفر ساسان