کلیدواژه‌ها = آشتی
مدل صلح در اندیشه دینی

دوره 7، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 294-329

مجید سلیمانی؛ علی کارشناس