کلیدواژه‌ها = تهدیدات علیه امنیت ملی
واکاوی گزاره‌های «امنیت ملّی» و «تهدیدها» در آراء برخی از فقها و رهبران انقلاب

دوره 9، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 194-224

سلمان شایان فر؛ عباس سماواتی؛ زهره نیک فرجام