طراحی الگوی حکومت‏داری پایدار مبتنی بر فرمان حکومتی حضرت علی (ع) به مالک اشتر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب‌وکار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگویی از حکومت‏داری پایدار مبتنی بر فرمان حکومتی حضرت علیبه مالک اشتر است. روش انجام دادن این پژوهش، کیفی و با رویکرد استقرایی است. به‌منظور استخراج مطالب، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. منبع مورد بررسی در این پژوهش، فرمان حضرت علی به مالک اشتر در نهجالبلاغه است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که برای ایجاد و فراگیر شدن حکومت‏داری پایدار در کشور، الزامات مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و الزامات مدیریت توسعه پایدار اکولوژیکی و الزامات مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و الزامات مدیریت توسعه پایدار سیاسی مورد نیازند و اگر مخدوش شوند، بخشی از حکومت اسلامی آسیب می‏بیند. نتایج به‌دست‌آمده بر اساس داده‏های پژوهش، نشان می‏دهد که الزامات چهارگانه فوق را باید در چهار سطح اقتصادی، اکولوژیکی، اجتماعی و سیاسی جست‌وجو کرد. نیل به اهداف این سطوح در شکل‏گیری و ایجاد حکومت‏داری پایدار مؤثر است؛ به نحوی که در سطح اقتصادی عدالت اقتصادی، در سطح اکولوژیکی عدالت زیست‌محیطی، در سطح اجتماعی عدالت اجتماعی و در سطح سیاسی عدالت سیاسی نمود پیدا می‏کند. به‌عبارت‌دیگر، استقرار و پیاده‏سازی عدالت اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی در شکل‏گیری حکومت‏داری پایدار مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Sustainable Governance Pattern Based on Imam Ali's Government Decree to Malik Ashtar

نویسنده [English]

  • Hasan Rangriz
Associate Professor, Department of Human Resource Management and Business, Faculty of Management, Kharazmi University
چکیده [English]

The purpose of this research is to design a model of sustainable governance based on the government decree of Ali al-Malik Ashtar. The method of conducting this research is qualitative and inductive. The content analysis technique was used to extract the content. The source examined in this study is Ali's command to Malik Ashtar in Nahj al-Balagha. The research findings show that in order to establish and perpetuate sustainable governance in the country, the requirements for sustainable economic development management and ecological sustainable development management requirements and social sustainable development management requirements and political sustainable development management requirements are needed and if they are compromised. Part of the Islamic State is being harmed. The results, based on the research data, indicate that the above four requirements must be sought at the four levels of economic, ecological, social and political. The achievement of the objectives of these levels is effective in the formation and establishment of sustainable governance in such a way that it is expressed at the economic level of economic justice, at the ecological level of environmental justice, at the social level of social justice, and at the political level of political justice. In other words, the establishment and implementation of economic, environmental, social and political justice is important in the formation of sustainable governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Governance
  • Governance
  • Charter of Sustainability
  • Pattern
  • Government Decree
  • Thematic Analysis Technique
قرآن[f1]  کریم.
نهج‏البلاغه (1394)، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ابراهیم‌پور، حبیب (1385). مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، تهران، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، ج 2.
اخباری، محمد و دیگران (1394). «تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران»، فصلنامه ژئوپلیتیک، س 11، ش 3، ص 33-58.
بدیعیان، راضیه و دیگران (1391). «تدوین الگوی پیشنهادی مؤلفه‏های مدیریتی سرمایه اجتماعی با نگاهی به مفاهیم نهج‏البلاغه»، فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، س 6، ش 45، ص 11-25.
بووارد، تونی و الک لوفلر (1393). مدیریت دولتی و حکمرانی، ترجمه علیرضا شیروانی، سیدمهدی الوانی و علیرضا ذاکر اصفهانی، اصفهان، انتشارات نگین ایران.
دانایی‌فرد، حسن و زینب مظفری (1387). «ارتقای روایی و پایایی در پژوهش‏های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‏های ممیزی پژوهشی»، فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، س 1، ش 1، ص 1-23.
دیباجی، سیدمحمدعلی (1387). پیامبران دولتمرد: پژوهشی درباره مدل‏های حکومت در قرآن، تهران، انتشارات مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی.
ردادی، محسن (1387). مؤلفه‏های سرمایه اجتماعی در اسلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی[f2] ، تهران، دانشگاه امام صادق.
سلطانی، محمدرضا و علی خانی (1395). «استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‎های فرهنگی مبتنی بر انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری»، فصلنامه مدیریت اسلامی، س 24، ش 2، ص 105-133.
 عابدی جعفری، حسن و دیگران (1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‏های کیفی»، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، س 5، ش 2، ص 151-198.
عطارزاده، محبتی (1387). «بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسلام و غرب»، فصلنامه شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، س 11، ش 42، ص 43-78.
Clemens, R. (2003). Sustainable Governance for Sustainability: Internalizing within a Public Service, Context Building Local Capacity, Australia, Curtin University of Technology of Western Australia.
Costanza, R. and et al. (1998). Principle for Sustainable Governance of the Oceans, Science 281(5374):198-9.
King, N. & C. Horrocks (2010). Interviews in Qualitative Research, London, Sage.
Martia, S. and D. Zaelke (2000). Rule, Good Governance and Sustainable Development, United States, Washington, DC.
Porter, J. (2002). Sustainability and Good Governance: Monitoring Participation and Process as well as Outcomes, UTS Center for Local Government.
Sinkovics, R. R. (2008). “Enhancing[f3]  the Trustworthiness of Qualitative Research in International Business”, MIR, 48(6): 689-[f4] 714.
Stirling, J. (2001). “Thematic[f5]  Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, 1(3): 385[f6] -405.
Twining, J. (2000). A Naturalistic Journey into the Collaborator: In Search of Understanding for Prospective Participants, Denton, Texas Woman’s University.
Wiener, J. B. (2000). From Sustainable Development to Sustainable Governance, Law School and Nicholas School of the Environment[f7] , Duke University.