دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398 (علمی-پژوهشی)