دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، اسفند 1398 (علمی-پژوهشی) 
شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

صفحه 236-267

علی اصغر سعدآبادی؛ کیارش فرتاش؛ فاطمه فهری


ماهیت قدرت نرم مطلوب از منظر قرآن

صفحه 268-293

محسن خوش فر؛ حسین عصاریان نژاد؛ سیدحمید جزایری


مدل صلح در اندیشه دینی

صفحه 294-329

مجید سلیمانی؛ علی کارشناس


خاستگاه اندیشه مقاومت در ایران

صفحه 362-385

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی محمدی مصیری