دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398 (علمی-پژوهشی) 
8. شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

صفحه 236-267

علی اصغر سعدآبادی؛ کیارش فرتاش؛ فاطمه فهری


9. ماهیت قدرت نرم مطلوب از منظر قرآن

صفحه 268-293

محسن خوش فر؛ حسین عصاریان نژاد؛ سیدحمید جزایری


10. مدل صلح در اندیشه دینی

صفحه 294-329

مجید سلیمانی؛ علی کارشناس


12. خاستگاه اندیشه مقاومت در ایران

صفحه 362-385

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی محمدی مصیری