الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

این پژوهش علل تحقق نیافتن کامل اهداف انقلاب اسلامی در منظومۀ فکری آیت‌‌‌‌الله خامنه‎ای را بررسی می‌‌‌‌کند. پرسش اصلی این است که آیت‌‌‌‌الله خامنه‎ای موانع تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی را چگونه علت‌یابی می‌کند و برای برون‌رفت از آن چه راه‌حلی پیشنهاد می‎دهد؟ مقاله براساس الگوی جستاری توماس اسپریگنز و روش مفهوم‌شناسی و تفسیر کلام‌‌‌‌به‌‌‌‌کلام بیانات رهبری صورت‌بندی شده است. نظریۀ بحران اسپریگنز چهار مرحله دارد: مشاهده و شناسایی مشکل، ریشه‌یابی مشکل، ترسیم نظم آرمانی و سرانجام طرح راه‌‌‌‌حل و درمان. در زوایای پنهان اندیشۀ سیاسی آیت‌‌‌‌الله خامنه‌ای، تحقق نیافتن کامل اهداف انقلاب اسلامی (مشاهده مشکل)، شکل نگرفتن دولت مطلوب اسلامی (علل مشکل)، شکل‌‌‌‌گیری تمدن نوین اسلامی (ترسیم نظم آرمانی) و شکل‌گیری امت دولت‌ساز (راه‌‌‌‌حل) فرضیۀ پژوهش است که تمرکز اصلی در این فرضیه در شکل‌‌‌‌گیری امت دولت‌‌‌‌ساز در جایگاه راه‌‌‌‌حل و درمان است. روش پژوهش توصیفی ـ تبیینی و شیوۀ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Research Model of the Formation of the Islamic Government with Emphasis on the Nation-Building Society

نویسندگان [English]

  • hasan khodadi 1
  • Hmid Reza Moniri HamzehKolaee 2
1 Assistant Professor of Mazandaran University
2 Assistant Professor, Department of Islamic Sciences, Mazandaran University
چکیده [English]

The present research examines the reasons for the complete failure to achieve the goals of the Islamic Revolution in the intellectual system of Ayatollah Khamenei. The main question is: how does Ayatollah Khamenei find the obstacle to the full realization of the goals of the Islamic Revolution, and what solution does he offer to get out of it? The article is based on the research model of Thomas Spriggens and the method of conceptualization and word-for-word interpretation of the statements of the Supreme Leader. The crisis theory of Spriggens has four stages: observing and identifying the problem, finding the root of the problem, drawing the ideal order, and finally providing the solution and treatment. In the hidden perspectives of Ayatollah Khamenei’s political ideology, the failure to fully achieve the goals of the Islamic Revolution (observation of the problem), the failure to form a desirable Islamic government (causes of the problem), the formation of a new Islamic civilization (drawing the ideal order) and the formation of the nation-building society (solution) is the hypothesis of this research. The main focus of the mentioned hypothesis is on the formation of a “nation-building society” as a solution and treatment. The modus operandi of the research is the descriptive-explanatory and the library method has been used in collecting the information.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Islamic Revolution
  • Nation-building Society
  • Ideal Islamic Government
  • New Islamic Civilization
اسپریگنز، توماس(1379). فهم نظریههای سیاسی، چاپ هفتم، تهران، نشر آگه.
جمالی، مصطفی (۱۳۸۶). مهندسی تمدن اسلامی و جنبش نرم افزاری (جزوه)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیریت جنبش نرم افزاری، دفتر پژوهش.
جهان‌‌‌‌بین، فرزاد و مسعود معینی‌‌‌‌پور (1393). «فرآیند تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر حضرت آیت‌‌‌‌الله خامنه‌ای»، فصلنامۀ مطالعات انقلاب اسلامی، سال 11، شماره 39، صص 29-46.
جوان آراسته، حسین (1379). «امت و دولت، نگاهی دوباره»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 16، تاستان، صص 173-151.
خانی، مهدی (1395). طراحی و تدوین نقشه راه دولت اسلامی، قم، بنیاد فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
زیتی چشمه سرده، سامان (1394). «شکل‌گیری انقلاب اسلامی بر اساس نظریه بحران توماس اسپریگنز»، اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)، صص 98-118.
طوسی، علی و محمدحسین طاهری (1398). «ساخت اسلامی نهاد دولت در نظام اسلامی: تحلیلی آسیب شناسانه از دولت‌‌سازی اسلامی در الگوی مردم سالاری دینی»، فصلنامۀ مطالعات انقلاب اسلامی، سال 16، شمارۀ 57، تابستان، صص 69-80.
محمدی، خدیجه و مهدی نادری (1397). «ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‎الله خامنه‎ای»، فصلنامۀ رهیافت انقلاب اسلامی، دورۀ 12، شمارۀ 42، صص61-88.
مشکانی سبزواری، عبدالحسین (۱۳۹۰). «درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، فصلنامۀ حکومت اسلامی، ش۶۰، ص ۱۸۵-۱۹۷.
مشکانی سبزواری، عبدالحسین (1392). نقد و بررسی آوای النکاد، تهران، کانون اندیشه جوان.