الگوی پیشرفت «نهاد پاسداری» در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

در چهلمین سالگرد به‌‌‌‌ثمرنشستن انقلاب کبیر اسلامی ایران، که به‎حق می ‎توان آن را نوزایش (رنسانس) ایران، اسلام و دین نامید، حضرت امام‌‌‌‌ خامنه‎ای (حفظه الله) بیانیۀ‎ گام دوم انقلاب را خطاب به ملت ایران و همۀ جهانیان بیان فرمودند. در این بیانیه بر صیانت و پاسداری از انقلاب اسلامی در جایگاه الگویی برجسته برای خودسازی، جامعه‌‌‌‌ سازی و تمدن‌‌‌‌ سازی تأکید شده است. ایشان همچنین در فرمانی هشت ماده ‎ای در گام دوم انقلاب، سیاست ‎های پیشرفت سپاه را متذکر شدند. ازاین ‌‌‌‌رو پرسشی آغازین مطرح است مبنی بر اینکه: آیا در گام دوم انقلاب، چهارچوب و رابطۀ نهاد های پایداری، دفاع و پاسداری به بازنگری، پیشرفت و گسترش نیاز دارند؟ براساس بررسی‎های اولیه، پاسخ این پرسش، آری است؛ ازاین‎رو بی ‎گمان به الگو و چهارچوب ‎های پیشبرد و پیشرفت این نهادها نیازمندیم. بنابراین، پرسش چنین است که ویژگی‎ های الگوی پیشرفت نهاد های پایداری، دفاع و پاسداری برای پاسداری اثربخش از انقلاب اسلامی کدام‌ است. اهداف پژوهش یافتن الگوی پیشرفت نهاد پاسداری و بیان شفاف ویژگی ‎های آن است. همچنین منظور یا چشم‎انداز این پژوهش ارائه و نمایش پهنای گستردۀ نهاد پاسداری در جایگاه دستاورد دانشی انقلاب به جهانیان می‎ باشد. این الگو باید بر پایۀ اندیشه، دانش و فرهنگ بومی اسلامی، و در راستای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و همچنین بیانیۀ مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب باشد. این نوشتار با روش ترکیبیِ داده ‌بنیاد و تحلیل محتوا، ‎سازوکار نهاد های پایداری، دفاع و پاسداری و رابطه بین آنها را ترسیم کرده است. پیامد و نتیجه این پژوهش دستیابی به دریافت ‎های پایه و رهیافت ‎های استوار برای تهیۀ الگوی پیشرفت نهاد پاسداری است که توانایی پاسخ ‎گویی به پرسمان ‎های پژوهش را دارند. بنابراین، پرسش چنین است که ویژگی‎های الگوی پیشرفت نهادهای پایداری، دفاع و پاسداری برای پاسداری اثربخش از انقلاب اسلامی کدام‌ است.اهداف پژوهش یافتن الگوی پیشرفت نهاد پاسداری و بیان شفاف ویژگی‎های آن است. همچنین منظور یا چشم‎انداز این پژوهش ارائه و نمایش پهنای گستردۀ نهاد پاسداری در جایگاه دستاورد دانشی انقلاب به جهانیان می‎باشد. این الگو باید بر پایۀ اندیشه، دانش و فرهنگ بومی اسلامی، و در راستای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و همچنین بیانیۀ مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب باشد. این نوشتار با روش ترکیبیِ داده‌بنیاد و تحلیل محتوا، ‎سازوکار نهادهای پایداری، دفاع و پاسداری و رابطه بین آنها را ترسیم کرده است. پیامد و نتیجه این پژوهش دستیابی به دریافت‎های پایه و رهیافت‎های استوار برای تهیۀ الگوی پیشرفت نهاد پاسداری است که توانایی پاسخ‎گویی به پرسمان‎های پژوهش را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Epitome of Progress of the “Institution of Protection” in the Second Step of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Khosrow Hassanlou
Assistant Professor of Strategic Defense Sciences, Imam Hossein University
چکیده [English]

On the fortieth anniversary marking the achievement of the great Islamic Revolution of Iran, which can rightly be called the renaissance of Iran, Islam and religion, Imam Ali Khamenei (May Allah protect him) presented the “manifesto of the second step of the revolution” to the Iranian nation and the whole world. In this statement, the protection of the Islamic Revolution as a prominent epitome of “self-construction”, “community building” and “civilization building” has been emphasized. Likewise, he mentioned in the “8-article decree” the policies of the development of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in the second step of the revolution. In this regard, the initial question arises. Based on that; in the second step of the revolution, do the framework and relationship of the institutions of “stability”, “defense” and “protection” need to be reviewed, developed and expanded? After carrying out preliminary researches, the answer to this question is yes. Owing to this fact, we definitely need an epitome and frameworks for the advancement and development of these institutions; so, the issue under consideration is that; we do not know the characteristics of the “epitome of progress of the institutions of stability, defense and protection” for the effective protection of the Islamic Revolution. The anticipated objectives of the research are to find the “epitome of progress of the institution of protection” and to clearly state its characteristics.  Moreover, the purpose or perspective of this research is to “present and show the wide range of the institution of protection” as a knowledge achievement of the revolution to the world. This epitome should be based on the indigenous Islamic thought, knowledge and culture and in line with the “Iranian Islamic epitome of progress” and also the “statement of the Supreme Leader in the second step of the revolution.” This research draws on the mechanism of stability, defense and protection institutions and the relationship between them using the combined method of data foundation and content analysis. The result of this research was the achievement of basic findings and robust approaches to prepare the epitome that is able to answer the research questions. It is hoped that the achievements of this research will pave the way for “intensifying the security” of the country, nation, holy system of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Ummah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progress
  • Stability
  • Defense
  • Protection
  • Security
  • Second Step of the Islamic Revolution
قرآن‌کریم.
آریانپور، عباس و منوچهر (1379). فرهنگ دانشگاهی انگلیسی. فارسی، تهران، امیرکبیر.
بوزان، باری (1379). امنیت ملی، دولتهای مدرن و پستمدرن، در گفت‌وگوی با میزگرد گفتمان امنیت ملی در تهران.
پولاک، کنت (2015). گزارش امنیت و نظم عمومی، برگردان مرکز رصد و بررسی راهبردی اشراف سپاه، اندیشکدۀ بروکینگز و شورای آتلانتیک.
تیم دان، جان بیلیس، استیو اسمیت (2001). جهانیشدن سیاست، روابط بینالملل، تهران، ابرار معاصر، ج1، تهران.
جوبتاشان، فرزاد (1381). «امنیت و ناامنی از نگاه تئوری‎های امنیت»، روزنامه جام جم، ش 764، 5 دی.
حسن‎لو، خسرو (1395). «نظریۀ دفاع هوشمند در سپهر اندیشه‎های دفاعی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی، تابستان95، ش63، ص 29-47.
حسینی خامنه‎ایa (امام خامنه‌ای) [بی‌تا]. سیدعلی، حدیث ولایت (مجموعه فرمایشات)، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی.
علی بابایی، غلامرضا (1377). فرهنگ روابط بینالملل، تهران، موسسه انتشارات وزارت امور خارجه.
معلوف، لوئیس (1379). المنجد الابجوی، [بی‌جا]، انتشارات اسماعیلیان.
موسوی خمینیŠ (امام خمینی)، سید روح‎الله [بی‌تا]. صحیفه نور.
وکیلی، حسینعلی (1388). فرهنگ فارسی به فارسی، تهران، انتشارات اقبال.
Frederic Wehrey, Jerrold D. Green, Brian Nichiporuk,Alireza Nader, Lydia Hansell, Rasool Nafisi, S. R. Bohandy.
http://www. Khamenei.com.
The IRGC’s Diverse Domestic Roles: Origins and Evolution(2009)-from www.rand.org