مبانی قرآنی عوامل معنوی اقتدار ملی از منظر مقام معظم رهبری (مطالعه موردی مبتنی بر ارتباط با خالق)
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.1.3

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرانی و حدیث دانشگاه الزاهرا (س)

2 استادیار معارف اسلامی دانشگاه الزهرا (س)

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

راهبردهای مدیریتی رهبر، نقش بسیار تعیین ‎کننده‎ ای در اقتدار ملی دارند؛ از این ‎رو لازم است برای دستیابی، حفظ و افزایش اقتدار ملی، عوامل و راهکارهای آن از منظر آیت ‎الله خامنه ‎ای مورد بررسی قرار گیرند. نوشتار پیش‎ رو بخشی از پژوهشی است که با استفاده از فرایند تحلیل مضمون و نرم‎افزار MaxQDA به بررسی اقتدار ملی در بیانات و پیام ‎های ایشان پرداخته است. عوامل معنوی اقتدار ملی در اندیشه‎ معظم ‎له که ریشه در تعالیم اسلام دارد، به دو بخش تعالیم مبتنی بر ارتباط با خالق و تعالیم مبتنی بر ارتباط با خلق تقسیم می ‎شود. این پژوهش با هدف کمکی در اقتدار جمهوری اسلامی ایران، به مطالعه‎ موردی تعالیم مبتنی بر ارتباط با خالق پرداخته است و در ادامه با توجه به منشأ دینی این تعلیم ‎ها، مبانی قرآنی آنان را به ‎عنوان ثقل اکبر، استخراج کرده است. این تعالیم در بیان رفتار ارتباطی بندگان با خداوند، شامل مضامین: ایمان، تقوا، توکل، ارتباط قلبی و اعتقادی با خدا، اخلاق الهی، دعا و انگیزه الهی می‎ شود؛ در مقابل، خداوند نیز حمایت و الطاف خود را نسبت به بندگانی که استحقاق دارند، بذل می ‎فرماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic Principles of Spiritual Factors of National Sovereignty from the Perspective of the Supreme Leader (A Case study based on relationship with the Creator)

نویسندگان [English]

  • Bibi sadat Razi Bahabadi 1
  • Atena Bahadori 2
  • zaynab Pourkavian 3
1 Associate Professor of Quranic Sciences and Hadith, Al-Zahra University
2 Assistant Professor of Islamic Studies, Al-Zahra University
3 MSc Undergraduate, Quranic Sciences and Hadith, Al-Zahra University
چکیده [English]

The leader's management strategies play a very decisive role in national authority; therefore, in order to achieve, maintain and increase the national authority, its factors and strategies must be examined from the viewpoint of Ayatollah Khamenei. This article is part of a research that examines national sovereignty in his expressions and messages using the thematic analysis process and MaxQDA software. The spiritual factors of national sovereignty in His Holiness's thought, which is rooted in the teachings of Islam, are divided into two parts: teachings based on communication with the Creator and teachings based on communication with the people. The present study, with the aim of aiding the authority of the Islamic Republic of Iran, is a case study studing the teachings based on communication with the Creator and then, according to the religious origin of these teachings, Quranic principles as the Seghl Akbar have been extracted. These teachings state communicative behavior of servants toward God include the following topics: Faith, piety, trust, heart-to-heart communication with God, believing communication, divine morality, prayer and divine motivation. On the other hand, God extends His support and kindness to the servants who deserve it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Sovereignty
  • Spiritual Factors
  • Quranic Principles
  • Relationship with the Creator Ayatollah Khamenei
قرآن کریم.
ابن‎عاشور، محمد طاهر (1420ق). التحریر والتنویر، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، جلد2-17.
ابن‎منظور، محمدبن‎مکرم (1408ق). لسان‎العرب، لبنان، داراحیاء التراث العربی، جلد 15.
پارسانیا، حمید و ابراهیم فتحی (1396). «درنگی بر ایمان به‎عنوان منبع قدرت نرم شیعه»، اسلام و مطالعات اجتماعی، شماره4، بهار، صص 6-34.
جوادی آملی، عبدالله (1379). مراحل اخلاق در قرآن، قم، اسراء.
ــــــــــــــــــ (1386). تسنیم، قم، اسراء، جلد 12.
ــــــــــــــــــ (1387). تسنیم، قم، اسراء، جلد 11-15.
ــــــــــــــــــ (1388). تسنیم، قم، اسراء، جلد 16.
ــــــــــــــــــ (1389). تسنیم، قم، اسراء، جلد 20.
دهخدا، علی‎اکبر (1373). لغت‎نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، جلد 5.
زمخشری، محمودبن‎عمر (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل‏، بیروت، دارالکتاب العربی، جلد 2-4.
شرف‎الدین، حسین (1396). ارزش‎های اجتماعی از منظر قرآن، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
طباطبایی، محمدحسین (1390). المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات‏، جلد 1-3-4-9-12-18.
طبرسی، فضل‎بن‎حسن (1372). مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، فضل‎الله یزدی طباطبایی، هاشم رسولی، تهران، ناصرخسرو، جلد  2-4-5-6-8-9-10.
عابدی جعفری، حسن؛ محمدسعید تسلیمی و ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‎زاده (1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‎های کیفی»، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره2، زمستان،صص151- 198.
عمید، حسن (1389). فرهنگ فارسی عمید، تهران، راه رشد.
فیض کاشانی، محمد‎بن شاه مرتضی (1423ق). الحقائق فی محاسن‎الاخلاق، قم، دارالکتاب الاسلامی.
قرائتی، محسن (1388). تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‎هایی از قرآن، جلد 1-2.
کمالی، یحیی (1397). «روش‎شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاست‎گذاری عمومی»، فصلنامه سیاست‎گذاری عمومی، سال چهارم، شماره 2، تابستان،صص189- 208.
مصباح یزدی، محمدتقی(1383). جنگ و جهاد در قرآن، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینیŠ.
مصباح، مجتبی (1391). «نقش نیت در ارزش اخلاقی»، فصلنامه اخلاق وحیانی، سال اول، شماره2، زمستان،صص81 - 104.
مطهری، مرتضی (1388). امدادهای غیبی در زندگی بشر(الف)، تهران، صدرا.
ــــــــــــــــــ (1388). ده گفتار(ب)، تهران، صدرا.
ــــــــــــــــــ (1397). انسان و ایمان، تهران، صدرا.
ــــــــــــــــــ (1390). گفتارهایی در اخلاق اسلامی، تهران، قم، صدرا.
معین، محمد (1381). فرهنگ فارسی، تهران، کتاب راه نو، جلد 2.
مکارم شیرازی، ناصر (1385). اخلاق در قرآن، قم، مدرسه ‎الامام علی‎بن ابی‎ طالب، جلد1.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1371). تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، جلد 2-7-16.
نرم‎افزار جامع ‎التفاسیر، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
نرم‎افزار کتابخانه دیجیتال نور
نرم‎افزار MaxQDA
www.Khamenei.ir