مطالعه تطبیقی مشروعیت مداخله نظامی از طریق دعوت در اسلام و غرب با تاکید بر مشروعیت مقام دعوت کننده
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.11.3

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان

3 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

موضوع مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده از جمله موضوعات بحث انگیز در جهان معاصر است. این نوع مداخلات به لحاظ نظری و مصداق های عملی در اسلام و غرب دارای تفاوت هایی است که بررسی نشده است. بنابراین مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده در هاله ای از ابهام است. حال سوال این است که: مشروعیت مداخله و مشروعیت مقام دعوت کننده در اسلام و غرب برچه مبنایی است؟(سوال). در غرب در دعوت به مداخله مساله کشور و مشروعیت مقام دعوت کننده مطرح است، اما در اسلام مساله دین کشوری که دعوت شده ملاک است(فرضیه). لذا در نوشتار پیش رو نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی(روش) در صدد به تصویر کشاندن مشروعیت مداخله نظامی با مشروعیت مقام دعوت کننده است(هدف). که کشورهای غربی عضو شورای امنیت بیشتر بصورت سلیقه ای و متفاوت، توام با اهداف سیاسی عمل کرده اند و کشورهای اسلامی نیز دین کشور دعوت شده را مدنظر قرار نداده اند(یافته ها).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Legitimacy of Military Intervention through Invitation in Islam and the West with Emphasis on the Legitimacy of the Inviting Authority

نویسندگان [English]

  • Ali Deldar 1
  • Mahmud Jalali 2
  • Leila Raisi 3
1 PhD student in International Law, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
2 Associate Professor of International Law, University of Isfahan
3 Associate Professor of International Law, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
چکیده [English]

The issue of the legitimacy of military intervention and the legitimacy of the inviting authority are among the most controversial issues in the contemporary world. These types of interventions have theoretical and practical examples in Islam and the West with differences that have not been studied. Thus, the legitimacy of military intervention and the legitimacy of the inviting authority are in a haze. Now the question is: What is the basis of the legitimacy of the intervention and the legitimacy of the inviting authority in Islam and the West? (Question). In the West, the issue of country and the legitimacy of the inviting authority are at stake in the call for intervention, but in Islam, the issue of the religion of the country being invited is the criterion (hypothesis). Therefore, in the leading article, the author uses an analytical and comparative method (method) to portray the legitimacy of military intervention with the legitimacy of the inviting authority (goal). Western member states of the Security Council have acted more tastefully and with different political goals, and Islamic countries have not considered the religion of the invited country (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy of government
  • Military intervention
  • Legitimacy of military intervention
  • Inviting authority
  • consent
ابن‎هشام، عبدالملک (1422ق). السیره النبویه لابنهشام، تحقیق مصطفی‎سقا و ابراهیم ابیاری و عبدالحفیظ شبلی، [بی‎جا]، طبعه مصطفی البایی‎الحلبی، جلد 1 و 5.
ابوالوفا، احمد (2001). کتاب الاعلام بقواعد القانونی الدولی والعلاقات الدولیه فی شریعه الاسلام، مصر، دارالنهضه العربیه.
توکلی‎طبسی، علی (1394). مشروعیتمداخله دموکراتیک از منظر حقوق بینالملل، تهران، مجمع‎علمی فرهنگی‎مجد.
حارب‎المهیری، سعیدعبدالله (1995). العلاقات الخارجیه للدوله السلامیه، بیروت، مؤسسه‎الرساله.
الحلی، حسن بن‎یوسف (1419ق). تذکرهالفقهاء، قم، موسسه‎آل البیت‰ لاحیاء‎التراث.
رمضانی‎قوام‎آبادی، محمدحسین و حیدر پیری (1397). «مشروعیت‎ مداخله نیروهای ائتلاف علیه ‎داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین‎الملل»، دوفصلنامهحقوقی بینالمللی، سال سی و پنجم، شماره 58، بهار و تابستان،صص215-238.
سعادت‎زاده، عبدالصمد (1394). بررسی فقهی استعانت از غیرمسلمانان در درگیریهای نظامی، تهران، نشراحسان، چاپ ‎اول.
صالحی‎نجف‎آبادی، احمد (1397). ولایتفقیه، حکومت صالحان، تهران، رساء.
ضیایی، سیدیاسر و محسن یدائی‎امناب (1395). «مداخله‎ نظامی خارجی در مخاصمات ‎مسلحانه غیر بین‎المللی از منظر حقوق بین‎الملل: بررسی وضعیت عراق، سوریه، یمن و بحرین»، فصلنامه آفاقامنیت، سال‎هشتم، شماره 32، پاییز،صص123-151.
عبدالرزاق، محمود عبدالفتاح (2002). مبدا عدم التداخل و التداخل فیالقانون الدولیالعام، اربیل، مؤسسه موکریانی للطباعه و النشر.
عبدالی، زانبار؛ نیاکوئی، امیر (1398). «تناقض بین دو اصل حق تعیین‎سرنوشت و حق حاکمیت ‎ملی در حقوق بین‎الملل مطالعه موردی: بحران اوکراین و جدایی‎ کریمه از آن کشور»، فصلنامهسیاست، سال 49، شماره 3، پاییز،صص701-724.
فضائلی، مصطفی (1395). «مداخلۀ‎ نظامی در یمن از منظر حقوق بین‎الملل»،فصلنامه مطالعات حقوقعمومی، سال چهل و ششم، شماره 1، بهار ،ص 41-70.
فیرحی، داود (1390). تاریخ تحول دولت در اسلام، قم. دانشگاه مفید.
قانون اساسی یمن، 1382.
قطعنامه  2249 شورای امنیت.
کلینى، ابوجعفر، محمدبن یعقوب (1407ق). الکافی، دارالکتب‎الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ج 2.
مبینی، احمدرضا؛ مبینی، جواد، عسکری پوریا (1399). «قاعده منع ‎توسل به ‎زور و حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال‎های 2014 تا 2018»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، سال 50، شماره 1، بهار،صص311-332.
میرمحمدی، سیدمصطفی (1397). اصل عدممداخله در اسلام و حقوق بینالملل، دانشگاه‎مفید قم، چاپ‎گلوردی.
نادر ‎ساعد، نادر (1392).‎‎‎‎ «تهدید‎ به مداخله ‎نظامی در حقوق بین‎الملل معاصر: مورد پژوهش قضیه ‎سوریه»، مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال چهل و ششم، شماره 53، بهار،صص41-70.
واقدی، محمدبن‎عمر (1404ق). کتاب المغازی، قاهره، چاپ‎افست، [بی‎نا].
Arimatsa, Louise (2014). “The Legal Classification of the Armed Conflicts in Syria, Yeman and Libya", Chatham House, Retrieved March 25, 2014.
Cassese, Antonio (2014). The Current Legal Regulation of the Use of  Force,Dordratic: Martin usNijhoff Publishers.
Corten, Oliver (2014). The Military Operations against the Islamic State, in: T. Ruys, O. Corten and A. Hofer (ed.), The Use of Force in International Law.
Fernandas, Julian (2017). “ As estruturas do direito de legitima defense: a intervencao francesa na Siria”, Anuario Brasieiro de Direiti Internacional, vol. 1, no. 22, pp 73-98.
Lieblich, Eliav (2011). “Intervention And Consent: Consensual Forcible Interventions In Internal Armed Conflicts As International Agreements”, Boston University International Law Journal, Vol. 29:337.
Teson, Fernando (1998). “A philosophy of International Law”, Culture and Society, Westview press, Colorado-oxford.
Wippman, D (1996). “Change and Continuity in Legal Justifications for Military Conflict”, Columbia Human Rights Law Review, vol. 27,p. 435.
Zemanek, Karl (2013). “Armed Attack, Max Planck Encyclopedia of Public International Law”, article last updated October.
ICJ, (1971), Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), (Advisory Opinion of June 21).
ICJ, (1986), Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.), (Judgment of June 27).
ICJ, (2005), Armed Activities on the Territory of Congo (Democratic Republic of Congo v. Uganda), (Judgment of December 19).
Institute De Droit International _ Session De Santiago; 2007, 10th commission: Present Problems of the use of force in International Law D. Sub-group on Intervention by Invitation .
S/PRST/2011/16,August 2011.
A Comparative Study of the legitimacy of Military Intervention through Intervention in Islam(Shia) and in the  West with emphasis on the legitimacy of the Inviter Official