فرصت‌ها و چالش‌های جهانی‌شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی و راه‌کارهای مقابله با آن براساس روش تحلیل SWOT

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی دانشگاه پیام نور

چکیده

با گذشت بیش از دو دهه از جهانی‌شدن، این پدیده به مدد فناوری ارتباطات توانسته است، عرصه را برای ورود منابع جدید هویت‌ساز فراهم نماید. (تاریخچه) بنابراین، اکنون نسل جدید انقلاب اسلامی، با جهانی‌شدن روبه‌روست و البته، ویژگی‌ها و نیازهای این مرحله از زندگی، هویت جوان را برای اثرپذیری بیشتر از جهانی‌شدن مستعد می‌کند. (مسئله) در پژوهش‌های پیشین تحقیقی درخور دراین‌باره، انجام نشده است (پیشینه) و این پرسش که جهانی‌شدن حامل چه فرصت‌ها و تهدیدهای هویتی برای نسل جوان انقلاب اسلامی می‌باشد، همچنان نیازمند پاسخگویی است. (سؤال) توجه به ابعاد گوناگون جهانی‌شدن، میزان تهدیدها را بیش از فرصت‌ها نشان می‌دهد. (فرضیه) غرض این پژوهش مصونیت‌بخشی به نسل سوم انقلاب اسلامی در برابر چالش‌های جهانی‌شدن است. (هدف) این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد مدیریت استراتژیک براساس مدل swot، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی‌شدن و اثر آن را بر نسل جوان، تحلیل کرده است. (روش) مهم‌ترین راهبردهای پیشنهادی عبارت است از: لزوم تقویت بینش دینی جوانان و شناخت هرچه بیشتر فرهنگ غرب؛ درونی‌کردن ارزش‌های دینی، معرفی الگوهای معنوی و اخلاقی؛ توجه جدی به فرهنگ رسانه؛ اتخاذ رویکرد مناسب؛ تبلیغ ارزش‌های دینی؛ هم‌خوانی واکنش‌ها با چالش‌ها. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunities and Challenges of Globalization on the Identity of the Third Generation of the Islamic Revolution and Strategies to deal with them based on SWOT Method of Analysis

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Behrouzi Lak 1
  • Fatemeh Qorbani 2
1 Associate Professor of Political Science Department, Baqir al-Oloum University
2 PhD Student in Teaching Islamic Knowledge, Payam Noor University
چکیده [English]

With more than two decades passed from globalization, this phenomenon, by the help of communication technology, has been able to set the ground for the entrance of new identity-making sources. (History) Therefore, now the new generation of the Islamic Revolution is facing globalization and of course, the features and needs of this stage of life make the identity of the youth vulnerable to globalization. (Problem) In previous studies, an appropriate research has not been conducted on this issue (Background) and this question that "what are the opportunities and threats of identity of globalization for the young generation of the Islamic Revolution?" still needs to be answered. (Question) Paying attention to the different dimensions of globalization shows that threats are more than opportunities. (Hypothesis) The purpose of the present research is immunization of the third generation of the Islamic Revolution against the challenges of globalization. (Objective) By utilizing the approach of strategic management based on the SWOT model, the present paper has analyzed the opportunities and challenges of globalization and its effect on the young generation. (Methodology) The most important suggested strategies include: the necessity of strengthening the religious insight of the youth and getting familiar with western culture; internalizing religious values; introducing spiritual and ethical patterns; serious attention to the culture of media; adopting an appropriate approach; propagating religious values; proportionality between reactions and challenges. (Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Islamic Revolution
  • Third Generation
  • opportunities
  • Challenges
افتخاری، اصغر (1383). «کالبدشکافی هویت، مبانی، بحران‌ها و راهکارها»، مجموعه مقالات هویت در ایران، به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، ص 23-41.
الحمادی، عبدالله، (1381). «ما و مظاهر جهانی‌شدن»، ترجمه عبدالله نکونام قدیمی، روزنامه همشهری، شماره 2243، سال 8، ص7-8.
برتران، بدیع (1376). فرهنگ و سیاست، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران، نشر دادگستر.
بهروزی‌لک، غلامرضا (1386). جهانی‌شدن و اسلام سیاسی در ایران، تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
بیکر، ترز ال (1377). نحوة انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، روش.
پیرس، جان؛ رابینسون، ریچارد کنت (1393). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران، یادواره کتب.
تاجیک، محمدرضا (1381 الف). جزوه درسی انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، تهران، دانشگاه امیرکبیر.
ـــــــــــــــ (1381 ب). «جامعه ایرانی و شکاف نسلی»، فصلنامه راهبرد، شماره 26، زمستان، ص264-280.
ـــــــــــــــ (1382). «رسانه و بحران در عصر فرا واقعیت (با تاکید بر بحران هویت)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره اول، سال چهارم، ص39-62.
تاملینسون، جان (1381). جهانی‌شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
توئین بی، آرنولد (1376). بررسی تاریخ تمدن،ترجمه محمدحسین آریا، تهران، امیرکبیر.
جنکینز، ریچارد (1380). هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران، شیرازه.
حاضری، علی‌محمد (1380). «مسایل اجتماعی متأثر از تعارض ارزش‌ها در دوران گذار»، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 4، ص41-53.
خسروشاهیان، وحید (1379). «شکاف نسل‌ها: مروری بر تضادهای ارزشی بین نسلی»، روزنامه همشهری، 8 شهریور 1379، ص5 و 6.
امام خمینیŠ (1369). صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج5.
درویشی، فرهاد (1383). «آرمان‌های انقلاب اسلامی در عصر جهانی‌شدن؛ چالش‌ها و واکنش‌ها»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شمال 3، دوره پنجم، ص 140-171.
ذکایی، سعید (1386). جامعه شناسی جوانان ایران، تهران، آگه.
ـــــــــــــــ (1388). «فرهنگ گذار و الزامات آن برای روابط نسلی؛ پژوهش جوانان»، فرهنگ و جامعه، شماره 2، بهار و تابستان، ص 29-48.
رجایی، فرهنگ (1380). پدیده جهانی‌شدن، وضعیت بشری و تمدن اطلاعات، تهران، آگاه.
رضایی، عبدالعلی (1380). «میز گرد جهانی‌شدن، ابعاد و پیامدها»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 10، سال سوم، ص61-78.
رفیع‌پور، فرامرز (1376). توسعه و تضاد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
ـــــــــــــــ (1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی، تهران، سروش.
سجادی، سید عبدالقیوم (1383). درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن، قم، بوستان کتاب.
سلیمی، حسین (1380). فرهنگ‌گرایی، جهانی‌شدن و حقوق بشر، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
شیرودی، مرتضی (1393). اندیشه‌های سیاسی در غرب، تهران، پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق†.
صائمیان،آذر؛ ازغنده، رضا (1386). «چالش‌های ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی با استفاده از الگوی swot»، نشریه مدیریت، شماره 124-125، ص21-26.
عاملی، سعید رضا (1386). نظریه‌های ارتباطات؛ مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه‌ای و فرهنگی، ترجمه گودرز میرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عبداللهیان، حمید (1382). «تغییرات فرهنگی و شکاف نسل‌ها در ایران»، مجموعه مقالات نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها در ایران، به اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، ص251-265.
غنی‌نژاد، موسی (1379). «جهانی‌شدن»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 8-7، سال سوم، ص9-26.
فرهادی، علی (1390). «بررسی تحلیلی پدیده جهانی‌شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، شماره 4، دوره 2، ص63-96.
فیرحی، داود (1382). «ملاک‌های سیلان یا انقطاع نسل‌ها»، مجموعه مقالات نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها در ایران به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، ص 71-80.
قاسمی، یارمحمد (1388). «تبیین گسست نسلی با تکیه بر جامعه ایلام»، مجموعه مقالات کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، ج1، ص267-303.
کیانی، داود (1380). «فرهنگ جهانی، اسطوره یا واقعیت؟»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره10، سال سوم، ص 91 -122.
کیلی، ری و مارفلیت، فیل (1380). جهانی‌شدن و جهان سوم، ترجمه حسن نورایی بیدخت و محمدعلی شیخ علیان، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
گل‌محمدی، احمد (1389). جهانی‌شدن، فرهنگ و هویت، تهران، نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1377). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشرنی.
لاتوش، سرژ (1379). غربی‌سازی جهانی، ترجمه امیر رضایی، تهران. نشر قصیده.
مارش، دیوید؛ استوکر، جری (1378). روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی‌یوسفی، تهران، پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
مجتهدزاده، پیروز (1379). «جهانی‌شدن»، نشریه امنیت، شماره13-14، سال چهارم، ص70-89.
مددپور، محمد (1382). «صورت‌های نوعی گسست نسلی و فرهنگی»، مجموعه نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها در ایران، به اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، ص 221-235.
مسعودنیا، حسین (1389). «جهانی‌شدن و ادیان توحیدی: فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه راهبرد، شماره 55، سال نوزدهم، ص224-242.
مطهری، مرتضی (1362). فلسفه اخلاق، قم، صدرا.
مظاهری سیف، حمیدرضا (1384)، «تعریف نسل سوم»، ماهنامه زمانه، شماره 31-32، سال چهارم، فروردین، ص45-53.
ـــــــــــــــ (1385)، «نسل سوم و آینده انقلاب اسلامی»، پگاه حوزه، شماره 201، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ص12-15.
مکارم، حمید (1382). جهانی‌شدن و پیامدهای فرهنگی آن، تهران، نشر سجده.
منطقی، مرتضی(1383). جوانان و مناسبات نسلی، به اهتمام محمدعلی محمدی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
نش، کیت (1380). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر؛ جهانی‌شدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، کویر.
ورسلی، پیتر(1378). نظم اجتماعی در نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه سعید معیدفر، تهران، موسسه فرهنگی و انتشاراتی تبیان.
هام لینک، سیزجی (1380). «معنای دو پهلوی جهانی‌شدن»، ترجمه ناصر شکیبا، مطالعات راهبردی، ش سوم، پاییز، ص 366-381.