دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-189