دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 11-189