شناسایی وتحلیل پیشران‌های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ سناریویی مطللوب برای آینده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی- دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکترا- دانشگاه شاهد

چکیده

روندپژوهی توسعۀ سیاسی در تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که به‌رغم همۀ تلاش‌ها و فرازونشیب‌ها درجهت دستیابی به توسعۀ سیاسی در ادوار مختلف، تا قبل از انقلاب اسلامی شاخصه‌های توسعه سیاسی در ایران چندان رشد نکرده و گسترش نیافته است. درعوض، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخصه‌های کمّی و کیفی توسعۀ سیاسی از رشد چشمگیری برخوردار شده‌اند؛ اما چگونه؟ بنابراین، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که عمده‌ترین پیش‌ران‌هایی که سبب‌ساز تغییر درجهت رشد شاخص‌های توسعۀ سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی شده و زمینه را برای دستیابی به توسعۀ سیاسی فراهم کرده‌اند، کدام‌اند؟ هدف پژوهش، شناسایی و تبیین پیش‌ران‌های اثرگذار بر توسعه سیاسی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس پنل خبرگانی است. روش پژوهش بدین‌گونه است که تعدادی از استادان و برجستگان دانشگاهی‌ به‌عنوان جامعۀ آماری پژوهش انتخاب شده و به پرسش‌نامه خبرگانی تنظیم‌شده پاسخ داده و با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک، یافته‌ها تحلیل و پیش‌ران‌ها اولویت‌گذاری شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که تقویت پیش‌ران‌هایی که موجب ارتقای توسعۀ سیاسی در مقطع مدنظر شده‌اند، می‌توانند به روند دستیابی به توسعۀ سیاسی در آینده سرعت دهند و زمینۀ تحقق آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی (آزادی، عدالت و استقلال) را نیز فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Drivers of Political Development in Iran after the Islamic Revolution; A Desired Scenario for the Future

نویسندگان [English]

  • Masoud AKHAVAN KAZEMI 1
  • Ayoub NIKOONAHAD 2
1 Department of Political Science- Razi University
2 Ph.D Candidate- Shahed University
چکیده [English]

Trend study of political development in the contemporary history of Iran shows that in spite of all efforts and ups and downs in reaching political development in different periods, criteria of political development did not develop in Iran before the Islamic Revolution. Rather, after the victory of the Islamic Revolution, the quantitative and qualitative criteria of political development enjoyed significant development; but how? Therefore, the main question of the present research is: What are the main drivers which brought about change in the development of the criteria of political development in Iran after the Islamic Revolution and set the ground for achieving political development? The present research aims at identifying and explaining the influential drivers on political development in Iran after the victory of the Islamic Revolution based on experts panel. Regarding the research methodology, some of the university professors and great figure were selected as the statistical population and they answered an already developed questionnaire and the data was analyzed by using Mic Mac software and the drivers were given priority. The findings of the research reveal that strengthening the drivers which bring about political development in the period under question can facilitate the process of achieving political development in the future and set the ground for the realization of the main ideals of the Islamic Revolution (freedom, justice and independence).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Islamic Revolution of Iran
  • Political Development
  • Drivers of Development
  • The Constitution and Elites