دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397 (علمی-پژوهشی)