واکاوی مبانی دینی جهاد کبیر و بازتاب آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

چکیده

جهاد کبیر به معنای عدم اطاعت از کفار، اصطلاحی است که در قرآن‌کریم مطرح شده است. ازآنجاکه این نوع جهاد از نوع جهاد هوشمند و نرم‌افزاری برای دفاع از نظام اسلامی است، پرداختن به آن اهمیت جدی دارد. مسئله در این پژوهش آن است که امکان دارد برخی با تأثیرپذیری از تفکر تجددگرایانه، القا کنند که جهاد کبیر صرفاً اصطلاح ژورنالیستی است و هیچ مبنای علمی ندارد. چنین نگرشی می‌تواند در عرصۀ سیاسی به‌خصوص در سیاست خارجی، موجب انفعال شود. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که جهاد کبیر دارای چه مبانی‌ای است و در سیاست خارجی چه بازتابی می‌تواند داشته باشد. گمان بر این است که جهاد کبیر دارای مبانی متقن و منطقی است که تبیین درست آن می‌تواند در سیاست خارجی بازتاب و انعکاس جدی داشته باشد. این مقاله با نگاه دینی و شیوۀ تحلیلی به دنبال تبیین مبانی دینی جهاد کبیر و کاربست آن در سیاست خارجی است و به این نتیجه دست یافت که با استفاده از مبانی دینی همچون توحیدمحوری، عزت‌مداری و وجوب نفی سلطه از دشمن می‌توان جهاد کبیر را مفهوم‌شناسی و بازتاب آن را در سیاست خارجی عملیاتی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Religious Foundations of the Great Jihad and its Manifestations in the Foreign Policy of the Islamic Republic

نویسنده [English]

  • Asadollah Kord Firuzjaei
Assistant Professor of Islamic Theology, Imam Sadiq Research Institute for Islamic Sciences
چکیده [English]

The Great Jihad, meaning not obeying the infidels, is a term which is mentioned in the Holy Quran. Since this kind of jihad is a smart and software jihad for defending the Islamic system, it is highly important to deal with it. The problem in this research is that it is possible that some people, being influenced by modernist thought, induce that the Great Jihad is merely a journalistic term and does not have any scientific bases. Such an attitude can bring about passivism in political arenas especially foreign policy. Thus, this question is raised: What is the foundation of the Great Jihad and what manifestations can it have in foreign policy? It is assumed that the Great Jihad has firm and logical foundations and correct explanation of them can have important manifestations in foreign policy. Having a religious look and using analytical method, the present article seeks to explain the religious foundations of the Great Jihad and its application in foreign policy and it came into the conclusion that through using religious principles like monotheism-centeredness, dignity-centeredness and the obligation of rejecting the domination of enemies can explain the concept of the Great Jihad and operationalize its manifestations in foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • The Great Jihad
  • Foreign Policy
  • Obedience
  • Infidels and Dissociation (tabarri)