دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-192 
6. بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم‌سازی هلال شیعی

صفحه 143-167

افشین متقی؛ مصطفی رشیدی؛ مسعود معینی‌پور