نویسنده = اسدالله کردفیروزجائی
تعداد مقالات: 4
1. بازشناسی و تحلیل برایند روایت و پادروایت درون مذهبی شیعی از کربلا
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.4.8

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 92-117

حمید نگارش؛ اسدالله کردفیروزجائی


2. تحلیل نقش جهاد کبیر در تولید علوم انسانی اسلامی
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.7.9

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 181-198

اسدالله کردفیروزجائی


3. دیپلماسی توحید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-54

اسدالله کردفیروزجائی؛ حمید نگارش


4. واکاوی مبانی دینی جهاد کبیر و بازتاب آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-142

اسدالله کردفیروزجائی