کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
کارآمدی زنان در عرصه های سیاسی - اجتماعی( با تاکید بر الگو سازی قرآن کریم)

دوره 9، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 137-163

فاطمه کریمی؛ حمید نگارش؛ معصومه حافظی


شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

دوره 7، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 236-267

علی اصغر سعدآبادی؛ کیارش فرتاش؛ فاطمه فهری


فرایند دولت‌سازی نبوی در نخستین سورۀ مدنی بقره براساس تفسیر تنزیلی

دوره 6، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 35-59

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا رنجبر


رویکردهای مطالعات سیاسی در قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-62

غلامرضا بهروزی لک