دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 12-356 (پژوهشی) 
5. تحلیل راهبردهای مبارزاتی مستضعفان در مواجهه با مستکبران از دیدگاه قرآن

صفحه 146-174

محسن فریادرس؛ علی حاجی‌خانی؛ ابوالفضل شکوری؛ محمدصادق یوسفی‌مقدم