دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 1-240 
مدیریت احساسات به‌مثابه قدرت نرم با رویکرد اسلامی

صفحه 70-102

یاسین پورعلی قراجه؛ میثم بلباسی؛ علی قرهی؛ محمدجواد حسین نیا سوته