تعداد مقالات: 150

77. فرهنگ سیاسی مطلوب در جمهوری اسلامی با تأکید بر مسئلۀ هویت ازمنظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-132

محمد‌جواد نوروزی؛ علیرضا ادیانی


78. فلسفه سیاسی خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-142

محمدعلی فتح‌اللهی؛ معصومه حسینی


80. شالوده‌شکنی خودبنیانی تفکر غربی و تبیین مردم‌سالاری دینی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-135

علیرضا آقاحسینی؛ علی علی حسینی؛ ساسان کرمشاهی


81. جامعه اسلامی و ماهیت رهبری در اندیشه سیاسی شهید بهشتی با تأکید بر نظریه امامت و امت

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-137

محمد عابدی اردکانی؛ محمدعلی نظری


82. واکاوی مبانی دینی جهاد کبیر و بازتاب آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-142

اسدالله کردفیروزجائی


83. کارآمدی انقلابی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-156

علیرضا صدرا


84. اصول ، شاخص ها و راهکارهای نیازسنجی در فرایند تربیت و آموزش سیاسی
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.5.7

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 131-154

غلامرضا ویسی؛ محمدمحسن مهتدی؛ حسن خلجی


85. الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 156-183

حسن خدادی؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی


86. تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروههای تکفیری بر عملکرد آنها

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-134

مرتضی علویان؛ رضا گرشاسبی


87. هندسۀ نفوذ سیاسی و تأثیر تهدیدهای آن بر امنیت ملی؛ با تأکید بر رهنمودهای رهبری

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-157

مرتضی توکلی؛ مرتضی مطهری فرد


88. شکل‌گیری سنت فکری سلطنت جدید ونسبت آن با اندیشۀ حکومت اسلامی در تاریخ معاصر ایران

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-157

مجید بهستانی؛ سجاد چیت فروش


89. درآمدی بر متدولوژی نظریه اسلامی در روابط بین‌الملل با تأکید بر روش‌شناسی لاکاتوشی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-153

هادی آجیلی؛ علی اسمعیلی اردکانی


90. مفهوم‌سازی جریان‌های نواندیشی دینی معاصر در سه حوزه ضرورت، امکان و رویکرد نظری

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-154

محمد عبدالله‌پورچناری؛ حمید سجادی؛ مرتضی باقیان زارچی


91. معرفی و نقد کتاب شیطانی که ما می‌شناسیم (نحوة برخورد با ابرقدرت جدید ایران)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 133-154

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ محسن محمدی الموتی


94. اصالت جنگ یا صلح از منظر دین با تأکید بر آیات قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 138-163

علی تقی‏زاده اکبری؛ سیدمرتضی حسینی فاضل


95. واکاوی درون‌‌دینی راهبردهای حفاظت از اصل استقلال سیاسی دولت اسلامی در روابط خارجی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 138-161

سهراب مروتی؛ علی باقی نصرآبادی؛ عباس رسولی


96. سبک زندگی، مشارکت و رقابت سیاسی با تأکید بر آیات و روایات

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 139-160

آیت مظفری


97. مردم‌سالاری دینی در نگاه امام‌خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه‌ای مکتب سیاسی قم و نجف

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-162

سیدحسین اطهری؛ سیدمرتضی نوعی باغبان؛ / سارا خداکرمی


98. بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم‌سازی هلال شیعی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-167

افشین متقی؛ مصطفی رشیدی؛ مسعود معینی‌پور


99. امکان‌سنجی تداوم انقلابی‌گری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در شرایط جهانی شدن

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-168

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصطفی قربانی؛ مهدی محمودی


100. تبیین مسأله نفوذ در پرتو اعتباریات؛ با تأکید بر آراء علامه طباطبایی (رحمه الله)
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.6.8

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-179

حامد کیانی مجاهد؛ محمدصادق نصرت پناه